Aktualności

Gminne wsparcie dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy!

Mam świadomość tego, że w związku w epidemią koronawirusa wielu przedsiębiorców w naszej Gminie, w szczególności przedsiębiorców małych i średnich, znalazło się w ciężkim położeniu i oczekuje pomocy ze strony państwa i samorządu lokalnego. Mam tu na myśli przede wszystkim tych, którzy  w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii, zostali zmuszeni do ograniczania w funkcjonowaniu ich zakładów pracy bądź prowadzonej działalności.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przygotowujemy się do opracowania i  wprowadzenia w życie gminnego „Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców”. Jednakże będzie to możliwe dopiero po wprowadzeniu przez Sejm i Rząd RP stosownych przepisów i uregulowań.

Nie chcę jednak czekać bezczynnie, dlatego przypominam o tym, że już dzisiaj na gruncie obecnie obowiązujących przepisów można korzystać z poniższej pomocy ze strony Gminy:

1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności wobec budżetu gminy:

Przedsiębiorcy mogą się zwrócić z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności budżetu gminy, w tym należnych Gminie dzierżaw. Uwaga – działania ze strony Gminy w tym zakresie mogą być podejmowane wyłącznie na wniosek dłużnika i dotyczą zaległości, które już powstały (nie mogą odnosić się do przyszłych płatności).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Obsługi Księgowej – w obecnej sytuacji pomoc ta może odbywać się wyłącznie drogą telefoniczną (tel. 61 8959 287) lub mailową (k.agacinski@tarnowo-podgorne.pl).

podstawa prawna: Uchwała Nr XIX/301/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2019 r.

2. Ulgi podatkowe:

Podatnicy mogą w ramach pomocy de minimis ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, określone w art. 67a tej ustawy, t.j.:

· odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

· odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

· umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Działając jako organ podatkowy wykorzystam swoje możliwości kompetencyjne i prawne, aby ograniczyć ujemne skutki finansowe wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej w związku z epidemią znalazły się firmy. Wnioski o udzielenie ulg podatkowych będę rozpatrywać indywidualnie. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi wraz z umotywowanym wnioskiem powinni załączyć wymagane dokumenty:

· oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,

· formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

· sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),

· dokumenty finansowe za 1 kwartał 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę przychodu w związku z sytuacją epidemiczną,

· oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

Szczegółowych informacji udzielają w zakresie ulg podatkowych pracownicy Wydziału Podatków Lokalnych, obecnie wyłącznie drogą telefoniczną (os. prawne – 61 8959 286, os. fizyczne – 61 8959 214), 61 8959 268) lub mailową (wpl@tarnowo-podgorne.pl).

Podstawa prawna: art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. z 2019. poz. 900 z późn. zm.

 

Jeżeli zatem z powodu działań minimalizujących rozpowszechnianie koronawirusa znaleźli się Państwo w trudnej sytuacji biznesowej, polecam rozpatrzenie powyższych możliwości. Uruchomienie kolejnych rozwiązań będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu udogodnień przez rząd i Sejm RP.

 

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

;