Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021


NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2021
 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że uruchamia nabór wniosków
o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski przyjmowane będą w okresie
od 26.01.2021 roku  do 29.01.2021 roku
 
wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP). Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 
Wnioski złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej będą rozpatrywane według kolejności wpływu ustalonej w oparciu o zapisy systemu kancelaryjnego.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy EPUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu będzie finansował koszty kształcenia w 2021 roku maksymalniew kwocie 6.000,00 zł na osobę, co oznacza, że wartość szkolenia nie może przekroczyć  6.000,00 zł na osobę.
 
O pomoc w 2021 roku  mogą ubiegać się  pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone na 2021 rok  przez Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii:
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
  5. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 
Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd  uwzględnia:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów,
o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
Wniosek wraz z załącznikami należy składać zgodnie z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umieszczonymi na stronie internetowej Urzędu.
 
Dokumenty do pobrania (tutaj)
 
Wnioski, które wpłyną w innym terminie lub w innej formie niż wskazana przez Urząd nie będą podlegały rozpatrzeniu.


źródło:poznan.praca.gov.pl

;