Aktualności

Maluch+ 2021 pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. programu Maluch+ na rok 2021.


„MALUCH+” 2021 w pytaniach i odpowiedziach

1. Jakie są terminy składania ofert konkursowych?

Oferty można składać w następujących terminach:

        moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.

        moduły 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Kiedy będą ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

        moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,

        moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

3. Gdzie i w jakiej formie należy złożyć ofertę konkursową z załącznikami?
Oferty konkursowe należy składać do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Oferty konkursowe:

        w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą,

        w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu należącego do osoby składającej ofertę lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu (wskazanej w ofercie) należy przesyłać na konto Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

UWAGA! Liczy się data wpływu do urzędu.

4. Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu "MALUCH+"2021? Na co można uzyskać dofinansowanie? 

MODUŁ 1a i 1b

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Gmina, powiat, województwo

Przeznaczenie dofinansowania w module 1a i 1b

Moduł 1a i 1b to dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania (również dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki), przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc.

Podstawowe warunki do spełnienia w module 1a

W module 1a dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowe warunki do spełnienia w module 1b

W module 1b dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (warunki muszą być spełnione łącznie).

MODUŁ 2

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), które utworzyły miejsca opieki z udziałem środków z wcześniejszych edycji Programu (również z edycji 2020 jeśli nowe miejsca nie zostały jeszcze wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów).

Przeznaczenie dofinansowania

Moduł 2 to dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji Programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

MODUŁ 3

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego:

·         osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące  z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty

Pracodawcami, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są jednostki organizacyjne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Przeznaczenie dofinansowania

W module 3 można ubiegać się o dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania (również dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki), przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc.

MODUŁ 4

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego:

·         osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące  z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty

Pracodawcami, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są jednostki organizacyjne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Przeznaczenie dofinansowania

Moduł 4 to dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

5. Jaka jest wysokość dofinansowania do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki? 

MODUŁ 1a

        w przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

Ø  nie więcej niż 33 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,

Ø  nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;

        w przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona

MODUŁ 1b

        w przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

Ø  nie więcej niż 30 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym

Ø  nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;

        w przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

MODUŁ 2

        kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona. 

MODUŁ 3

        w przypadku tworzenia nowych miejsc opieki:

Ø  nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,

Ø  nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;

        w przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

MODUŁ 4

        kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona. 

UWAGA! W module 3 (w części dotyczącej funkcjonowania) i 4, dofinansowanie przeznaczone jest na obniżenie miesięcznych opłat za pobyt (bez wyżywienia) ponoszonych przez rodziców.

Dofinansowanie może stanowić nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki i nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki lub nie więcej niż 80% miesięcznych opłat za pobyt ponoszonych przez rodziców (moduł 3 - w części dotyczącej funkcjonowania i 4).

6. Co to znaczy, że dofinansowanie w module 3 i 4 przeznaczone jest na obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców?

W module 3 (w części dotyczącej funkcjonowania) i 4, dofinansowanie przeznaczone jest nie dla podmiotu prowadzącego instytucje opieki, a dla rodziców na obniżenie ponoszonych przez nich miesięcznych opłat za pobyt (bez wyżywienia). Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Miesięczna kwota dofinansowania zostanie ogłoszona w wynikach konkursu. Będzie ona przysługiwała w pełnej wysokości, niezależnie od czasu przebywania dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna. Jednak nie może być ona wyższa od ponoszonej miesięcznej opłaty za pobyt po uwzględnieniu ulg. Miesięczny udział dofinansowania nie może być wyższy niż 80% miesięcznej opłaty za pobyt.

UWAGA! Podniesienie miesięcznych opłat za pobyt ponoszonych przez rodziców na 1 dziecko wskazanych w ofercie konkursowej jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przyczyn wzrostu kosztów funkcjonowania instytucji opieki i uzyskania zgody wojewody. W przypadku podniesienia ww. opłat bez zgody wojewody, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do wzrostu opłat
i maksymalnie do wysokości kwoty przyznanego dofinansowania.

7. Kiedy i w jaki sposób będzie weryfikowane obniżenie opłat rodziców (moduł 3 i 4)?

Fakt obniżenia miesięcznej opłaty za pobyt będzie weryfikowany przy rozliczeniu. Wtedy beneficjent będzie zobowiązany do udokumentowania tego faktu (w ujęciu miesięcznym),
w zależności od decyzji wojewody - albo poprzez przedstawienie potwierdzeń przelewów albo w tabeli zbiorczej (załącznik 27 do programu). Potwierdzenia przelewów muszą zawierać dane dzieci, które objęte będą dofinansowaniem. Mogą być to potwierdzenia udokumentowujące obniżoną miesięczną opłatę za pobyt lub pełną miesięczną opłatę za pobyt, która później została zwrócona (co również musi być udokumentowane przelewem).

8. Czy ubiegając się o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc w ramach modułu 3 i 4 trzeba złożyć kalkulację kosztów?

Nie, kalkulacja kosztów (wg wzoru określonego przez urząd wojewódzki) jest wymagana tylko
w module 3, ale tylko w odniesieniu do zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki.

9.  Czy funkcjonowanie w gminie powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki jest kryterium dostępu do modułu 1b?

Nie. Może to być jedno z kryteriów podziału środków. Jest to kryterium premiujące. Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki również mogą składać ofertę konkursową. W przypadku powiatu lub województwa nie stosuje się ww. wskaźnika.

Przez powszechny system dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki rozumie się:

        prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2 lub,

        dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka
w niegminnych instytucjach opieki).

10.  Czy w module 2 podając liczbę dzieci w niegminnych żłobkach i klubach dziecięcych dotowanych przez gminę w stosunku do liczby niegminnych miejsc opieki w gminie uwzględnia się także dotowane przez gminę dzieci uczęszczające do niegminnych żłobków i klubów dziecięcych na terenie innej gminy?

W ofercie konkursowej do modułu 2 wskazywana jest przeciętna miesięczna liczba dotowanych przez gminę dzieci zamieszkałych na terenie gminy, której dotyczy oferta i uczęszczających do niegminnych żłobków i klubów dziecięcych znajdujących się na jej terenie oraz znajdujących się na terenie innych gmin w stosunku do liczby niegminnych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych w gminie, której dotyczy oferta.

Liczba niegminnych miejsc opieki powinna pochodzić z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Jest to kryterium premiujące. Ofertę konkursową może złożyć gmina, która nie dotuje miejsc opieki w niegminnych żłobkach i klubach dziecięcych.

11. Czy do wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc w module 1 i 2 należy wliczyć wyżywienie?

Nie, do wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc nie zalicza się wydatków związanych
z wyżywieniem.

12. Czy należy wskazać wnioskowaną kwotę dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki?

Kwota ta zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, zatem nie wykazuje się jej na formularzu oferty konkursowej.

13. Czy dokumentacja projektowa może być kosztem kwalifikowalnym?

W ramach modułu 1 i 3 dokumentacja projektowa może być uznana za koszt kwalifikowalny, o ile dotyczy przedmiotu dofinansowania, którym może być:

- w przypadku modułu 1a i 1b:

Ø  zakup nieruchomości

Ø  budowa obiektu budowlanego i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 6 i 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. budowa, przez którą rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego oraz roboty budowlane, przez które rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

 

- w przypadku modułu 3:

Ø  odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego oraz roboty budowlane, przez które rozumie się prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

14. Czy osoby fizyczne, które chcą utworzyć instytucję opieki i pozyskać dofinansowane z modułu 3 muszą na dzień składania oferty prowadzić działalność gospodarczą?

Nie jest to wymagane. Należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 5.5.1.4. programu „MALUCH+” 2021, koszty w przypadku osób fizycznych są kwalifikowalne, gdy są zapłacone w okresie prowadzenia przez te osoby działalności gospodarczej.

15. Co należy rozumieć pod pojęciem tworzenia miejsc opieki w module 3 w przypadku instytucji już funkcjonującej?

Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do ich liczby w danej instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów w dniu ogłoszenia Programu. Oferta konkursowa musi przejść pozytywną weryfikację liczby tworzonych miejsc w kontekście liczby miejsc opieki w danej instytucji wpisanych do rejestru lub wykazu w dniu ogłoszenia Programu i ich liczby wpisanych do rejestru lub wykazu w dniu złożenia oferty konkursowej. Liczba miejsc wpisanych do rejestru lub wykazu w dniu złożenia oferty nie może być mniejsza od liczby miejsc wpisanych do rejestru lub wykazu z dnia ogłoszenia Programu. W wyniku tworzenia miejsc (w ramach programu „MALUCH+” 2021) w instytucji już funkcjonującej musi nastąpić zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów w dniu ogłoszenia Programu.

16. Czy podmiot składający ofertę ma obowiązek wykazać wkład własny w zadaniu polegającym na tworzeniu miejsc opieki? Co może być wkładem własnym?

Oferent musi wykazać co najmniej 20% wkładu własnego w zadaniu polegającym na tworzeniu miejsc opieki. Wkładem własnym są środki finansowe, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych. W przypadku pozyskania przez oferenta środków finansowych innych niż środki własne (również ze środków UE ) i wnioskowane/przyznane dofinansowanie, dla potrzeb określenia udziału dofinansowania w kosztach realizacji zadania, środki z innych źródeł są na równi traktowane ze środkami własnymi podmiotu.

17. Kiedy podmiot biorący udział w programie „MALUCH+” 2021 składa oświadczenie potwierdzające kompletność, poprawność i aktualność danych instytucji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz w wykazie dziennych opiekunów?
świadczenie potwierdzające kompletność, poprawność i aktualność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz w wykazie dziennych opiekunów dotyczących:

– w przypadku gminy – wszystkich instytucji z terenu gminy,

– w przypadku podmiotu innego niż jst – instytucji, w których będzie zwiększana liczba miejsc opieki

składane jest w urzędzie wojewódzkim przed zawarciem umowy ws. przekazania dofinansowania.

Wzór oświadczenia będzie zamieszczony na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego wraz ze wzorem umowy ws. przekazania dofinansowania. Termin określa punkt 6.2.16 programu „MALUCH+” 2021.

Gmina, która bierze udział w module 1a, 1b i 2, zapewnia kompletność, poprawność
i aktualność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa
w art. 27 ust 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów, o których mowa w art. 46 ust. 2
ww. ustawy, odnoszących się do wszystkich żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów znajdujących się na terenie danej gminy.

Podmiot inny niż jst, który bierze udział w module 3, zapewnia kompletność, poprawność
i aktualność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa
w art. 27 ust 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów, o których mowa w art. 46 ust. 2
ww. ustawy, odnoszących się do instytucji, w której będzie zwiększana liczba miejsc opieki

18. Z kim beneficjent programu zawiera umowę ws. przekazania dofinansowania?

Umowa zawierana jest z wojewodą właściwym ze względu na gminę, na terenie której jest/będzie prowadzona instytucja opieki.

19. Czy warunkiem otrzymania dofinansowania jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Wniesienie zabezpieczenia jest obowiązkowe w przypadku modułu 3 i 4 natomiast
w przypadku modułu 1a i 1b oraz modułu 2 wojewoda może zażądać wniesienia zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej z form (lub w formach) wskazanych przez wojewodę – w formie weksla, weksla in blanco, hipoteki, zastawu lub gwarancji bankowej (jest to katalog zamknięty). W przypadku modułu 3 zabezpieczenie powinno być,
z zastrzeżeniem weksla in blanco, ustanowione na kwotę nie mniejszą niż wysokość przyznanego dofinansowania. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy dokonywany jest po rozliczeniu dofinansowania i zwrocie ewentualnych należności wraz
z odsetkami po 5-letnim okresie trwałości w przypadku modułu 3.

20. Kogo dotyczy i ile trwa okres trwałości?

Beneficjenci modułu 1 i 3 są zobowiązani do zapewnienia po 2021 r. funkcjonowania miejsc opieki powstałych z udziałem środków edycji 2021 przez okres 5 lat, czyli do 31 grudnia
2026 r.

Okres trwałości nie dotyczy beneficjentów modułu  2 i 4.

Zapewnienie funkcjonowania oznacza, że przynajmniej 60% miejsc wskazanych w umowie (jeśli beneficjent utworzył inną liczbę miejsc opieki niż zadeklarowana w umowie, to podstawą rachunku powinna być liczba faktycznie utworzonych miejsc) jest wykorzystanych („obsadzonych”) przez okres 5 lat.

21. W jaki sposób należy obliczyć kwotę zwrotu w przypadku niedochowania okresu trwałości?

Jeśli w okresie trwałości co najmniej 60% utworzonych miejsc nie będzie wykorzystanych (na 60% utworzonych miejsc nie będzie zapisanych dzieci), beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanych środków finansowych za nieobsadzone miejsca do poziomu 60% miejsc utworzonych z programu. Od 60% nowoutworzonych miejsc należy odjąć liczbę miejsc wykorzystanych („obsadzonych”) miesięcznie. Powstałą różnicę należy pomnożyć przez 60% miesięcznej kwoty dofinansowania na 1 miejsce. W związku z tym, że program mówi
o maksymalnej kwocie dotacji na jedno miejsce (ogólnie, bez określania kwoty w ujęciu miesięcznym) oraz w związku z tym, że ta kwota może być różna w przypadku poszczególnych beneficjentów, to należy ją wyliczać indywidualnie, według podanego schematu:

(kwota dotacji na utworzenie 1 miejsca / okres trwałości w miesiącach)*60%


W podanym wzorze jego wynik to 60% kwoty dofinansowania na utworzenie 1 miejsca opieki w ujęciu miesięcznym. Jeśli (przykładowo) dotacja na utworzenie 1 miejsca to 10 000 zł,
a okres trwałości to 60 miesięcy (5 lat * 12 miesięcy = 60 miesięcy), miesięczna kwota dofinansowania na 1 miejsce wynosi:

(10 000 zł / 60 miesięcy)*60% = 100 zł

Następnie należy policzyć jaka jest różnica między 60% miejsc faktycznie utworzonych
a liczbą miejsc obsadzonych w ujęciu miesięcznym.

Przykład:

W instytucji utworzono 10 miejsc. 60% utworzonych miejsc to 6 miejsc. Liczba obsadzonych miejsc w miesiącu wynosiła 4. Od 6 miejsc odejmujemy 4 i powstałą różnicę (2 miejsca) mnożymy przez ww. kwotę 100 zł, co daje miesięczną kwotę zwrotu w wysokości 200 zł.

;