Aktualności

Przedszkola! Nabór wniosków w ramach WRPO 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Program: WRPO 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: od dnia 11.07.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 08.08.2019 r. do godziny 15.30


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl
Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Poziom dofinansowania: do 85%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 15%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy;
•    rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci;
•    wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy;
Uwaga:
Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich oraz te, które zapewnią wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub też które przewidują wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.
Więcej informacji:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193

;