Aktualności

PUP - nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uprzejmie informuje, że uruchamia nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 28.01.2020 roku od godziny 7.30 do 31.01.2020 roku do godziny  14.30
 
-  w  formie papierowej w Kancelarii Urzędu (I piętro, pokój 104)
-  w  formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
 
Wnioski złożone w formie papierowej lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej traktowane są równorzędnie i będą rozpatrywane według kolejności wpływu ustalonej w oparciu o zapisy systemu kancelaryjnego. Zachęcamy pracodawców do składania wniosków w  formie elektronicznej.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy EPUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu będzie finansował koszty kształcenia w 2020 roku maksymalnie w kwocie 6.000,00 zł na osobę, co oznacza, że wartość szkolenia nie może przekroczyć  6.000,00 zł na osobę.
 
O pomoc w 2020 roku  mogą ubiegać się  pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone na 2020 rok  przez Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2020 dla Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego dostępnego pod adresem:
https://barometrzawodow.pl/pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/poznan.19..360....1....0.1.1.360.
oraz
https://barometrzawodow.pl/pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow /2020/poznanski.19..346....1....0.1.1.346.

4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
6)  wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 
 
Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd  uwzględnia:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów,
o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
Wniosek wraz z załącznikami należy składać zgodnie z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umieszczonymi na stronie internetowej Urzędu.
 
Powyższe dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu w dniu 14.01.2020 roku.
 
Wnioski, które wpłyną w innym terminie lub w innej formie niż wskazana przez Urząd nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 
Dodatkowe informacje udzielane są na stanowisku ds. Krajowego Funduszu Społecznego -
pok.302 III piętro w głównym budynku Urzędu lub pod numerem telefonu 618345 -730.


;