Aktualności

Szacowanie zapotrzebownia na środki rezerwy KFS w 2020r. - PUP

Pracodawco!!!
 

W celu wyszacowania zapotrzebowania na środki rezerwy KFS na 2020 rok, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prosi o wstępne deklaracje zawierające nazwę i NIP Pracodawcy oraz planowaną kwotę dofinansowania wraz z liczbą osób planowanych do kształcenia w terminie do 23.01.2020 roku.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego może dofinansować działania na rzecz kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.
 
Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020 rok ustalone przez Radę Rynku Pracy:
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych wu pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Finansowane mogą być, np.:
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 
Finansowanie obejmuje 80% kosztów (w przypadku mikroprzedsiębiorstwa 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Deklaracje prosimy przesyłać na adres e-mail: m.sarbinowska@poznan.praca.gov.pl, w tytule wiadomości prosimy wpisać: „Zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS w 2020 roku".
Złożenie wstępnej deklaracji nie jest równoznaczne z wnioskiem o środki KFS.
 
Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie z rezerwy KFS zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu w 2020 roku (niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych środków).
;