Aktualności

Ustawa o zatorach płatniczych

Wzmocnienie płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez ograniczenie występowania zatorów płatniczych - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta nowelizacji zawierającej zmiany w wielu ustawach gospodarczych. Jedną ze zmian jest skrócenie terminu zapłaty do 30 dni.


Jak deklarowali autorzy nowej regulacji, chodzi w niej przede wszystkim zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym oraz wzmocnienie ochrony prawnej słabszej strony stosunków gospodarczych tj.: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm, dlatego też najistotniejsze zmiany dotyczą przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Krótsze terminy płatności

Uchwalona ustawa przewiduje skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny ( z wyłączeniem podmiotów leczniczych) do maksymalnie 30 dni. Termin zapłaty w transakcjach asymetrycznych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, nie będzie mógł przekraczać 60 dni, natomiast zapis umowy określający dłuższy termin zapłaty będzie nieważny. 

Wyższe odsetki za opóźnienia

Nowelizacja zakłada również podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. W przypadku transakcji, których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie. Na największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych nałożony został obowiązek przekazywania ministrowi ds. gospodarki corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty. Ustawa zawiera również zmiany związane z dochodzeniem odsetek od należności w transakcjach handlowych na drodze sądowej.  

Nowe regulacje wzmocnią pozycję wierzycieli

- przerzucenie ciężaru dowodu,  nie jest rażąco nieuczciwy, na dłużnika

- wprowadzenie zasady, że trzyletni termin na ustalenie, że termin zapłaty ustalony w umowie jest nieuczciwy wobec wierzyciele, biegnie od dnia zakończenia wykonania umowy

- nieważność zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest nieuczciwy wobec wierzyciela oraz możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy ustalony termin zapłaty został nadmiernie wydłużony - przekracza 120 dni, liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela

Prostsze zabezpieczenie roszczeń

W ustawie Kodeks postępowania cywilnego wprowadzono zmiany polegające na uproszczeniu procedury zabezpieczającej w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 000 zł., a od dnia terminu zapłaty dochodzonej należności, upłynęły co najmniej 3 miesiące.  

Złe długi a podatki

W zakresie podatków dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, ustawa przewiduje wprowadzenie przepisów szczególnych mających na celu rozpoznanie skutków w podatku dochodowym tzw. "złych długów".  Wprowadzone zmiany przewidują możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności oraz nałożenie na dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek PIT i CIT)kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze, rachunku lub umowie.

Kary za wydłużanie terminów 

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozszerzono katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 roku. 


źródło: www.prawo.pl


;