Działający przedsiębiorcy

Aktywni przedsiębiorcy z gminy Tarnowo Podgórne mają w perspektywie 2014-2010 szereg możliwości pozyskania dofinansowania unijnego. Na samym wstępie istotne jest określenie, do jakiej kategorii należy przedsiębiorstwo: mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie / duże.

Środki dla firm podzieliliśmy dla przejrzystości na kilka grup:

 1. Innowacje - w tym dziale znajdą Państwo opis inicjatywy JEREMIE, oferującej przedsiębiorcom pożyczki, kredyty i poręczenia na innowacyjne przedsięwzięcia, a także przedstawienie możliwości wsparcia projektów innowacyjnych w ramach WRPO i PO IR. Dział ten dedykujemy wszystkim tym, którzy chcieliby wdrożyć innowacje w swojej firmie na zasadach "od pomysłu do komercjalizacji"
 2. Efektywność energetyczna– w ramach tego obszaru mogą Państwo pozyskać wsparcie dla firmy z poddziałania 1.5.3 WRPO
 3. Ekspansja zagraniczna– dział dla firm, które chciałyby rozpocząć działania za granicą bądź rozszerzyć swoją działalność o eksport towarów za granicę
 4. Inne– w tej grupie m. in. Opieka nad dziećmi do lat 3 – czyli możliwość pozyskania dotacji m.in. na dofinansowanie tworzenia miejsc dla dzieci w żłobkach czy klubach dziecięcych

Wszystkie możliwości zestawiono w tabeli, którą można ściągnąć tutaj: POBIERZ. Stan prawny: na dzień 07.11.2016 r.

1. Innowacje:

1.Wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Działanie 1.2 – Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Dofinansowanie można otrzymać na:

 1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
 3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R)

WYCIĄG NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI Mikro i małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa
Maksymalny poziom dofinansowania 80% wydatków kwalifikowalnych 75% wydatków kwalifikowalnych 65% wydatków kwalifikowalnych
Maksymalna wartość projektu 25 000 000 zł

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. Ich lista jest stale aktualizowana. Obecnie są to:

 • Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
 • Wnętrza przyszłości
 • Przemysł jutra
 • Wyspecjalizowane procesy logistyczne
 • Rozwój oparty na ICT
 • Nowoczesne technologie medyczne

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania 1.2 planowane jest na IV kwartał 2017 roku.

Działanie 1.5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem szczegółowym działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej.

Poddziałanie 1.5.1. - Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność mikro małych i średnich przedsiębiorstw
Beneficjentem tego poddziałania będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie podmiotem wdrażającym fundusz funduszy – w Banku będzie można zasięgnąć szczegółowej informacji dotyczącej poddziałania. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR w tym poddziałaniu wynosi 85%. W ramach trwającego do 21.09.2016 r. konkursu Bank Gospodarstwa Krajowego mógł wystąpić z wnioskiem o przyznanie funduszy w wysokości 521 232 000 zł. Wyniki naboru wkrótce.

Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w: środki trwałe; wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Nie planuje się przeprowadzania naboru na poddziałania: 1.5.1 i 1.5.2 w 2017 roku.

Poddziałanie 1.5.3. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.
W ramach poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej jest możliwość pozyskania wsparcia na podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez:

 • modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
 • kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe),
 • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Typy projektów a) i b) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu c) to element dodatkowy.

Beneficjentem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

W ramach naboru będą preferowane projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające na dostosowaniu się przedsiębiorstw do istniejących norm unijnych, nawet jeżeli te normy jeszcze nie obowiązują.
Minimalny próg poprawy efektywności energetycznej to 25%. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%.
Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex ante i audytu efektywności energetycznej, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa, oraz ekspertyzy ornitologicznej dla każdego termomodernizowanego budynku. Po zakończeniu realizacji projektu wymagane będzie przeprowadzenie audytu energetyczny ex-post.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania 1.5.3 planowane jest na II kwartał 2017 roku.

Dla poddziałania 1.5.2 i 1.5.3 – maksymalne dofinansowanie wynosi 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla małych przedsiębiorstw; 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw. Jest także możliwość uzyskania premii.

2. Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma charakter inwestycyjny i jest skierowany na działania innowacyjne. Oto zakres możliwych do realizacji projektów:

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
 • prace badawczo-rozwojowe finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
 • sektorowe programy badawczo-rozwojowe

Rodzaje sektorowych programów (m.in.):

 • INNOCHEM - chemiczny,
 • INNOTEXTILE - włókiennictwo,
 • INNOSBZ – systemy bezzałogowe,
 • INNOSTAL - stalowy,
 • GameINN – produkcja gier video,
 • INNOTABOR - innowacyjny tabor szynowy do przewozów pasażerskich, towarowych i specjalizowanych,
 • INNOMOTO – sektor motoryzacyjny,
 • PBSE - elektroenergetyczny,
 • IUSER - inteligentne urządzenia i systemy do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej.

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 • wsparcie inwestycji w infrastrukturę badania i rozwoju przedsiębiorstw
 • otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
 • proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 • wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych
 • wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
 • instrumenty finansowe

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

 • badania naukowe i prace rozwojowe

Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

 • zwiększenie potencjału kadrowego sektora badań i rozwoju

W ramach Programu preferowane będą projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Aktualne Specjalizacje (zmiana z 12 lipca 2016 roku) dotyczą następujących obszarów:

 • zdrowe społeczeństwo
 • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
 • zrównoważona energetyka
 • surowce naturalne i gospodarka odpadami
 • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Aktualny harmonogram naborów znajduje się na wskazanej poniżej stronie: https://www.poir.gov.pl/media/33889/harmonogram_III_wersja_2017_CLEAR.pdf

Intensywność pomocy na działalność badawczo-rozwojową kształtuje się następująco (jest jednolita dla całego kraju):

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – badania przemysłowe 70%, prace rozwojowe 45%.
 • średnie przedsiębiorstwo – badania przemysłowe – 60%, prace rozwojowe 35%
 • duże przedsiębiorstwo – badania przemysłowe 50%, prace rozwojowe 25%

Dodatkowo wszyscy przedsiębiorcy realizujący projekty B+R mogą otrzymać premię 15 % jeśli zapewnią skuteczną współpracę z innymi jednostkami lub szeroko rozpowszechnią wyniki badań. Bez względu jednak na rozmiar przedsiębiorstwa i spełnienie warunków intensywność nie może przekroczyć 80%.

Wykaz aktualnych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

 • poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dwa konkursy - odrębnie dla MSP oraz dużych przedsiębiorstw) - Nabór trwa do 30.06.2017
 • działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, program sektorowy GammeINN (sektor producentów gier video) - Nabór trwa do 06.07.2017
 • działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, program sektorowy INNOCHEM (sektor chemiczny) - Nabór trwa do 28.04.2017
 • działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, program sektorowy WoodINN (branża drzewno-leśna i meblarska oraz przemysły współpracujące) - Nabór trwa do 28.04.2017
 • działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - Nabór trwa do 07.07.2017
 • poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej - Nabór trwa do 28.12.2017
 • poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock - Nabór trwa do 20.11.2017
 • poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (dwa konkursy) - Nabór trwa do 26.04.2017


3. JEREMIE

To inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia polegająca na oferowaniu dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej zwłaszcza start-upom, przedsiębiorcom nie posiadającym historii kredytowej czy nie posiadającym zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Parametry pożyczki dla przedsięwzięć innowacyjnych zgodnie z Opinią o Innowacyjności zawarto w tabeli poniżej:

Tab. 1 Parametry pożyczek JEREMIE

Lp Parametr Wartość
- projekty innowacyjne
1 kwota pożyczki od 1 000 000,01 PLN
do 2 500 000,00 PLN
2 okres finansowania maksymalnie
120 miesięcy (10 lat)
3 oprocentowanie pożyczki
na zasadach rynkowych
n/d
  oprocentowanie pożyczki
na zasadach de minimis
od 2,50 % p.a.
4 prowizja / opłaty dodatkowe od 0,00 % wartości pożyczki
5 karencja w spłacie do 6 miesięcy

Poręczenia JEREMIE scharakteryzowano poniżej:

Tab. 2 Parametry poręczeń JEREMIE

Lp Parametr Wartość
1 wartość poręczenia do 80 % kwoty Kredytu, maksymalnie 1 000 000 PLN
2 okres poręczenia maksymalnie 66 miesięcy (5,5 roku) ale nie dłużej niż 6 m-cy od daty wygaśnięcia Kredytu
3 prowizja / opłaty dodatkowe od 100.00 PLN

W województwie wielkopolskim wyłoniono kilkunastu pośredników udzielających pożyczek, kredytów i poręczeń przedsiębiorcom. Aktualne dane i warunki mogą Państwo znaleźć pod adresem: http://www.jeremie.com.pl/wielkopolskie/gdzie-sie-zglosic/

2. Efektywność energetyczna:

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej jest możliwość pozyskania wsparcia na podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez:

 • modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
 • kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe),
 • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Typy projektów a) i b) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu c) to element dodatkowy.

Beneficjentem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

W ramach naboru będą preferowane projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające na dostosowaniu się przedsiębiorstw do istniejących norm unijnych, nawet jeżeli te normy jeszcze nie obowiązują. Minimalny próg poprawy efektywności energetycznej to 25%. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex ante i audytu efektywności energetycznej, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa, oraz ekspertyzy ornitologicznej dla każdego termomodernizowanego budynku. Po zakończeniu realizacji projektu wymagane będzie przeprowadzenie audytu energetyczny ex-post. Zgodnie z rozporządzeniem MIiR dofinansowanie może wynieść 65% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 55% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków na to poddziałanie planuje się na II kwartał 2017 roku.

3. Ekspansja zagraniczna:

W perspektywie finansowej 2014 – 2020 odrębnie wspierane są działania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw związane z eksportem i internacjonalizacją. Możliwość pozyskania wsparcia na przedsięwzięcia eksportowe jest dostępna w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym oraz w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W ramach poddziałania 1.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą pozyskać wsparcie na min. dwa działania realizowane łącznie, w tym jedno obowiązkowe, spośród poniższych:

 1. Działania obowiązkowe:
  • doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych;
  • poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
  • uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
  • wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.
 2. Działania dodatkowe:
  • udział w zagranicznych imprezach targowo wystawienniczych w charakterze wystawcy;
  • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
  • udział w międzynarodowych imprezach targowo wystawienniczych odbywających się na terytorium RP w charakterze wystawcy;
  • organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Preferowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach poddziałania 1.4.1 nie planuje się naboru w 2017 roku.Dzięki działaniu 3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw przedsiębiorcy przełamią bariery wejścia na rynki zagraniczne. To działanie ułatwi dostęp do doradztwa na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami z zagranicy. Wsparcie ukierunkowane jest na branże o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne.

Działanie to dzieli się na trzy poddziałania, oferujące różne możliwości pozyskania dofinansowania:

3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne – celem poddziałania jest przyśpieszenie rozwoju (akceleracja) polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale internacjonalizacji działalności, zainteresowanych sprzedażą swoich produktów i usług lub inwestycjami na rynkach zagranicznych. Wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do przedsiębiorstw posiadających potencjał do szybkiego wzrostu, działających w obszarze nowych technologii, w obszarach wskazanych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
Struktura projektu obejmie dwa komplementarne wobec siebie komponenty, zróżnicowane co do zakresu wsparcia oferowanego odbiorcom ostatecznym (MSP), ze względu na specyfikę branżową oraz specyfikę środowiska biznesowego na rynkach zagranicznych:
* komponent A - wdrażany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, kierowany do firm działających w branżach wysokich technologii, obejmujący m. in. rynki USA, Wielkiej Brytanii i Izraela, uznawane za światowe centra wysokich technologii,
* komponent B – wdrażany przez Ministerstwo Rozwoju (Departament Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw), kierowany do firm działających zarówno w branżach wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (preferowane przy naborze) jak i firm spoza tych branż, obejmujący m. in. rynki USA, Chin, Niemiec oraz krajów Bliskiego Wschodu, wskazywane jako już bardzo ważne lub perspektywiczne dla polskich MŚP.

Przedsiębiorcy uzyskają wsparcie ze strony zagranicznych instytucji otoczenia biznesu wyspecjalizowanych w świadczeniu usług o charakterze akceleracyjnym:
- w procesie nawiązywania kontaktów o charakterze gospodarczym i technologicznym, których celem będzie wprowadzenie wysoko innowacyjnych produktów, usług lub technologii na rynki wybranych krajów,
- w zakresie włączania się w łańcuchy dostaw wiodących firm technologicznych, jak również do międzynarodowych projektów B+R, prowadzonych z udziałem tego typu przedsiębiorstw,
- w zakresie pozyskania zagranicznego finansowania dla prowadzonych projektów B+R+I np. od zagranicznych aniołów biznesu, funduszy VC.
Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.

3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand
Promocja Marki Polskiej Gospodarki (poprzez tzw. programy ogólne i branżowe) jest ukierunkowana na wybrane rynki zagraniczne i realizowana z udziałem przedsiębiorców reprezentujących wybrane branże. Programy promocji angażują przedsiębiorstwa charakteryzujące się w szczególności:

 • wysokim potencjałem innowacyjnym,
 • powiązaniem z obszarami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (preferencja),
 • zdolnością ekspansji na nowe rynki zagraniczne lub też aktywnością zagraniczną.

Poddziałanie realizowane jest w formie projektu pozakonkursowego, w ramach którego następuje opracowanie programów branżowych i ogólnych. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych, indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia internacjonalizacji, m.in.: spotkania match-makingowe w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych lub nawiązania współpracy B+R, spotkania i seminaria branżowe, misje przyjazdowe kontrahentów, działania edukacyjne, publikacje w mediach branżowych, działania marketingowe, prezentacja na wspólnych stoiskach targowych.
Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.

Konkursy w ramach poddziałań 3.3.1 i 3.3.2 będą organizowane w formule pozakonkursowej. 

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Wsparcie zostanie skierowane w szczególności do przedsiębiorstw:

 • prowadzących działalność eksportową, a produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii wg EUROSTATU;
 • prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub wdrażających wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z narzędzi wsparcia internacjonalizacji określonych właściwym programem promocji.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% dla mikroprzedsiębiorstw, 75% dla małych przedsiębiorstw i 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw .


4. Inne:

Spośród wielu możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców na uwagę zasługują poddziałania 6.4.1 i 6.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczące wsparcia aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – poddziałanie 6.4.1 skierowane jest na województwo wielkopolskie, 6.4.2 skierowane dla Beneficjentów tylko z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach poddziałań 6.4.1 i 6.4.2 obejmuje następujące typy projektów:

 1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
 2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
 3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie,
 4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3),
 5. aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
 6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3).

Beneficjentami są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, zaś grupy docelowe stanowią:

 1. Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:
  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.
  • osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.
 2. Przedsiębiorcy i pracodawcy w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.
  Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich oraz dotyczące tworzenia miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do 3 roku życia w formie żłobku i/lub klubu dziecięcego i/lub zapewnienie opiekuna dziennego. W ramach poddziałania 6.4.2 skierowanego dla Beneficjentów z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania dodatkowo premiowane będą:
  • dotychczasowa działalność wnioskodawcy i jego związek z MOF Poznania,
  • projekty realizowane we współpracy z partnerami społecznymi i/lub gospodarczymi,
  • oprócz lokalizacji w gminie wiejskiej – lokalizacja w gminie wiejsko-miejskiej liczącej mniej niż 20 tys. mieszkańców.

Dla obu poddziałań udzielone wsparcie wyniesie max. 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym minimalna wartość projektu to 50 000,00 zł.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 6.4.1 już się zakończył, nie przewiduje się naboru w ramach poddziałania 6.4.2 na rok 2017.

;