Formalności krok po kroku

Informacje dla osób, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.


Czego szukasz?

1. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?
2. JAK DOKONAĆ ZMIANY WPISU DO CEIDG?
3. JAK ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?
4. JAK ZAMKNĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?
5. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ CUDZOZIEMCA

1. JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Co przygotować do złożenia wniosku?
 • wniosek o wpis do CEIDG (druk CEIDG-1)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) -jeśli składasz wniosek w urzędzie
 • notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu (jeśli wysyłasz wniosek o wpis listem poleconym)

WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM DO CEIDG SĄ BEZPŁATNE !!!

Jako przedsiębiorca masz kilka możliwości złożenia wniosku CEIDG-1 do urzędu:

UWAGA!! Od stycznia 2017 roku działalność gospodarczą można zarejestrować przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśni zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmie niezbędne do wypełnienia wniosku dane i wprowadzi je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po zakończonej rozmowie, otrzymają Państwo sms z numerem wniosku, z którym należy udać się do dowolnego urzędu gminy. W urzędzie otrzymają Państwo gotowy do podpisania wniosek. Całą rejestrację można oczywiście wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

 • Drogą elektroniczną (jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) po zarejestrowaniu się na stronie CEIDG, Twoje dane zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku. Po jego uzupełnieniu i podpisaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, dostaniesz potwierdzenie na swój adres e-mail o złożeniu wniosku.
 • Wniosek możesz wypełnić również bez konieczności rejestrowania się na stronę CEIDG. Wydrukuj wypełniony formularz lub też nie drukuj, ale pobierz ze strony specjalnie wygenerowany kod - i udaj się do urzędu. Co ważne, odkąd Centralna Ewidencja zastąpiła ewidencje gminne każdy zainteresowany może wybrać dowolny urząd miasta albo gminy - bez obowiązku udawania się do urzędu w swoim miejscu zamieszkania. Na miejscu przekaz wydrukowany formularz lub wygenerowany kod urzędnikowi, na tej podstawie Twój wniosek zostanie odnaleziony i złożony do podpisu.
  Dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisze wniosek w urzędzie gminy/miasta.
 • Ostatnia metoda złożenia wniosku CEIDG-1 jest wydrukowane czystego formularza lub pobranie go w urzędzie, wypełnienie go na miejscu i złożenie w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy.
Wniosek o wpis do CEIDG składany osobiście opatrzony powinien być własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej.

Należy pamiętać, że bez względu na formę w jakiej składasz wniosek, informację zostaną automatycznie przekazane do:
- ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
- Urzędu Skarbowego
- Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)


Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od daty powstania zmiany.

Gdzie i jak dokonać zmiany wpisu?

 • Wypełnij wniosek CEIDG (druk CEIDG-1). W celu zgłoszenia zmiany we wpisie CEIDG  należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola
 • Druk wypełnij ręcznie lub na maszynie, drukowanymi literami bez skreśleń i poprawek

Jako przedsiębiorca masz kilka sposobów na złożenie wniosku o zmianę wpisu:

 • osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy
 • listownie – musisz notarialnie poświadczyć podpis, a dokument poświadczający dołączyć do wniosku
 • elektronicznie – używając bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP
 • przez pełnomocnika – pamiętaj, że opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Zwolnione z opłat jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom) lub zstępnemu (dzieciom, wnukom)


Jeżeli jako przedsiębiorca z jakichkolwiek powodów zamierzasz wstrzymać swoją działalność gospodarczą nie musisz jej likwidować. Przepisy polskiego prawa pozwalają na zawieszenie działalności gospodarczej. Pozwoli to Tobie w okresie zawieszenia na zmniejszenie płatności przy ciągłym istnieniu Twojego przedsiębiorstwa. Jedynym warunkiem przy zawieszeniu przedsiębiorstwa, jest fakt że można zawiesić tylko jednoosobową działalność gospodarczą, a więc taką gdzie nie zatrudniasz pracowników (należy pamiętać, że osoby które przebywają na urlopie wychowawczym bądź macierzyńskim nadal są pracownikami). Natomiast osoby, które wykonują pracę w innych formach niż stosunek pracy (umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie są rozumiane jako pracownicy. W przypadku wspólników spółek cywilnych zawieszenie działalności przez jednego wspólnika jest skuteczne gdy zostanie ono dokonane przez pozostałych wspólników. Określenie czasu zawieszenia przedsiębiorstwa jest liczone w dniach, miesiącach lub dniach i miesiącach.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia , a w przypadku dziecka , które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarcza, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jak długi może być okres zawieszenia działalności?

Zawieszenia można dokonać minimalnie na 30 dni i maksymalnie na 24 miesiące. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zaczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu jego złożenia, i trwa do momentu złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.

Gdzie i jak dokonać zawieszenia działalności?

 • Wypełnij wniosek CEIDG (druk CEIDG-1) uzupełniony o informację o zawieszeniu działalności gospodarczej ( zaznacz X w rubryce 01.3)
 • Przy wypełnianiu wniosku zwróć szczególną uwagę na daty (data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o założenie działalności gospodarczej)
 • Druk wypełnij ręcznie lub na maszynie, drukowanymi literami bez skreśleń i poprawek

Zawieszenie działalności w spółkach cywilnych należy odrębnie zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (na formularzu NIP-2) oraz urzędu statystycznego (na formularzu RG-OP).

Jako przedsiębiorca masz kilka sposobów na złożenie wniosku o zawieszenie działalności:

 • osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy
 • listownie – musisz notarialnie poświadczyć podpis, a dokument poświadczający dołączyć do wniosku
 • elektronicznie – używając bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP
 • przez pełnomocnika – pamiętaj, że opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Zwolnione z opłat jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom) lub zstępnemu (dzieciom, wnukom)

Twoje prawa i obowiązki w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej ( zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):

W czasie zawieszenia działalności, przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów w zakresie działalności, która jest zawieszona.

PRAWA

 • Możesz wykonywać wszelkie czynności, które pozwolą na zachowanie lub zabezpieczanie źródła przychodów
 • Możesz przyjmować należności
 • Możesz zbywać swoje środki trwałe i wyposażenie
 • Możesz osiągać przychody finansowe także z okresu sprzed zawieszenia prowadzonej działalności
 • Nie musisz zamykać ksiąg handlowych i podatkowych oraz likwidować atrybutów związanych z działalnością gospodarczą

OBOWIĄZKI

 • Musisz uregulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia działalności
 • W razie takiej konieczności musisz poddać się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
 • Masz obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą

Zawieszenie działalności a podatek VAT

 • Co do zasady jako podatnik VAT jesteś zobowiązany do składania deklaracji VAT do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale)
 • W przypadku gdy zawiesisz wykonywanie działalności gospodarczej jako podatnik, nie masz obowiązku składania deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, za te okresy rozliczeniowe których dotyczy zawieszenie
 • WYJĄTEK: Jeżeli jako podatnik uzyskujesz przychody (np. z tytułu środków trwałych) i w okresie zawieszenia powstaje obowiązek podatkowy, to jesteś zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji VAT
 • Jako podatnik VAT możesz odliczyć podatek z FV otrzymanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przy czym nie możesz zapomnieć, że FV musi dotyczyć umowy zawartej przed zawieszeniem i służyć czynnościom opodatkowanym
 • Jako podatnik VAT możesz również odliczyć podatek VAT po odwieszeniu działalności gospodarczej poprzez złożenie korekt deklaracji VAT za cały okres zawieszenia

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT nie dotyczy:

 • podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • podatników, którzy dokonują importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikiem
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego

Zawieszenie działalności a ZUS

 • Zawieszenie działalności gospodarczej spowoduje tymczasowe wygaśnięcie obowiązku opłacania przez Ciebie jako przedsiębiorcy składek na ubezpieczenie społeczne
 • W związku z powyższym nie musisz opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
 • Musisz pamiętać jednak, że nie uiszczenie składek zdrowotnych przez okres zawieszenia działalności gospodarczej łączy się z utratą prawa do świadczeń zdrowotnych po upływie 30 dni
 • Nie masz również obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy
 • Dokonując zawieszenia swojej działalności gospodarczej, nie musisz osobiście wyrejestrować się z ZUS – wyrejestrowanie jest automatyczne na podstawie informacji przekazanych przez CEIDG (zasada przepływu informacji)
 • ZUS przygotuje odpowiednie dokumenty potrzebne do zawieszenia przedsiębiorstwa i przekaże Ci informację o nich drogą pisemną
 • W sytuacji gdy zawieszenie Twojej działalności nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wtedy jako przedsiębiorca musisz opłacić składki ZUS przypadające na ilość dni, w którą prowadziłeś działalność gospodarczą
 • Jesteś zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w całkowitej wysokości, nie ulega ona proporcjonalnemu pomniejszeniu

Jak odwiesić działalność:

 • Przed terminem zakończenia się okresu zawieszenia Twojej działalności, musisz złożyć na formularzu CEIDG-1 wniosek o odwieszenie działalności gospodarczej
 • Przy składaniu wniosku zwróć uwagę na daty, data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, ale może być późniejsza
 • Jeżeli jako przedsiębiorca nie złożysz wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przed upływem ustawowych 24 miesięcy, zostaniesz automatycznie wykreślony z urzędu

Wznowienie działalności w spółkach cywilnych należy odrębnie zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (na formularzu NIP-2) oraz urzędu statystycznego (na formularzu RG-OP).

Przedłużenie zawieszenia działalności gospodarczej:

 • Polskie prawo nie przewiduje sytuacji, w której mógłbyś przedłużyć okres zawieszenia swojej działalności gospodarczej
 • Możesz jedynie skorzystać z możliwości wznowienia działalności, a następnie ponownego jej zawieszenia (o ile jesteś do tego uprawniony), dokonując tego w znanej Ci procedurze na wniosku CEIDG-1


4. JAK ZAMKNĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

 • Rozpocznij od złożenia wniosku CEIDG-1 z informacją o likwidacji Twojej działalności gospodarczej
 • Złóż wniosek najpóźniej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
 • Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy, internetowo na stronie CEIDG (przy użyciu bezpiecznego podpisu elektrycznego lub profilu zaufanego ePUAP), pocztą (podpis poświadczony notarialnie)
 • Złożenie przez Ciebie formularza CEIDG-1 z informacją o likwidacji działalności gospodarczej stanowi jednocześnie powiadomienie o tym fakcie Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wykreślenie z rejestru REGON

Zamknięcie działalności a VAT:

 • W przypadku gdy byłeś czynnym płatnikiem VAT, zamykając firmę będziesz musiał przygotować spis z natury czyli innymi słowy remanent likwidacyjny
 • Jeżeli korzystałeś ze zwolnienia z VAT-u nie musisz sporządzać spisu z natur

Jak sporządzić spis z natury?

 • forma w jakiej sporządzisz remanent likwidacyjny nie jest ściśle określone, więc możesz zrobić to według uznania ale zgodnie z danymi zawartymi w przepisach
 • Poinformuj naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury minimum 7 dni przed
 • Umieść w nim wykaz majątku Twojej firmy
 • Musisz umieścić w nim środki trwałe, w tym wyposażenie
 • Umieść w spisie z natury składniki majątku przeznaczone do użytkowania przed ponad rok i o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych (samochód, komputer)
 • Nie jesteś zobowiązany do spisywania tańszych rzeczy jak np.: telefon komórkowy
 • Jeżeli Twoja działalność gospodarcza zajmowała się produkcją lub handlem, to musisz w spisie z natury umieścić towary (netto), surowce (netto) oraz produkty (koszt produkcji)
 • Tak przygotowany przez Ciebie spis z natury pozwoli ustalić wartość towarów i innych elementów majątku  Twojej firmy, od których trzeba będzie zapłacić VAT
 • Kwotę podatku VAT wynikającą z remanentu uwzględnisz w ostatniej składanej deklaracji VAT

Składając deklaracje do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego złóż oświadczenie o przeprowadzeniu spisu z natury, poinformuj również urząd skarbowy zakończeniu działalności na formularzu VAT-Z w terminie 7 dni od likwidacji przedsiębiorstwa.

Zamknięcie działalności a podatek dochodowy?

 • W tym celu musisz sporządzić kolejny spis – tym razem wykaz składników majątku firmy
 • W tym spisie podobnie jak w remanencie uwzględniasz tylko pozycję powyżej 3,5 tysiąca złotych
 • Po sporządzeniu spisu nie musisz go przekazywać do urzędu skarbowego – spis ten pozostaje jako dokumentacja zlikwidowanej firmy i musisz go przechowywać

Co powinno znaleźć się w wykazie?

 • nazwa składnika majątku
 • data zakupu i wartość początkowa
 • kwota wydatków poniesionych na zakup
 • kwota wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu
 • metoda amortyzacji i suma odpisów amortyzacyjnych (środki trwałe)

Zamknięcie kasy fiskalnej:

 • Jeżeli posiadasz kasę fiskalną musisz pamiętać o konieczności jej zamknięcia
 • Zamknięcie kasy fiskalnej musi nastąpić w obecności pracownika urzędu skarbowego, który dokona odczytu pamięci kasy fiskalnej oraz sporządzi protokół zamknięcia
 • Jest to moment  zakończenia funkcjonowania kasy fiskalnej

Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR):

 • Aby zamknąć KPiR musisz sporządzić analogiczny spis z natury jak w przypadku rozliczenia VAT-u
 • W dniu zamknięcia działalności gospodarczej dokonaj podsumowania zapisów w KPiR oraz ujmij w niej wartość dokonanego spisu z natury
 • Po dokonaniu podliczenia KPiR otrzymasz finalny dochód z prowadzenia swojego przedsiębiorstwa, od którego musisz zapłacić podatek dochodowy
 • Dochody z zamknięcia działalności gospodarczej należy też ująć w rozliczeniu PIT rocznym

Zamknięcie działalności a pracownicy:

 • Jeżeli zatrudniasz pracowników pamiętaj o konieczności rozwiązania z nimi umów w momencie gdy zamykasz swoją działalność gospodarczą
 • Pamiętaj o zrobieniu tego zgodnie z przepisami i uwzględnij odpowiednią długość wypowiedzenia

Przechowywanie dokumentów:

Po zamknięciu działalności gospodarczej masz obowiązek przez 5 lat (od zakończenia roku, w którym firma została zamknięta), przechowywać dokumenty księgowe, podatkowe i związane z zakończeniem działalności


Jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa a chcesz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzić własny biznes, nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Natomiast trzeba pamiętać, że nie każdy cudzoziemiec może założyć działalność gospodarczą w Polsce.

Warunki, które musisz spełnić aby zostać przedsiębiorcą w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • obywatel UE
 • obywatel kraju, który jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
 • obywatel kraju, który jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • obywatel innych, nie wymienionych państw, po spełnieniu określonych wymogów

Jeżeli jesteś obywatelem spoza UE a chcesz założyć w Polsce firmę musisz dodatkowo uzyskać dokumenty pozwalające na pobyt w RP. Do takich dokumentów zaliczają się:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z:
  • W celu połączenia się z rodziną
  • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Kształcenie na studiach stacjonarnych
 • posiadanie statusu uchodźcy
 • ochrona uzupełniająca
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany
 • posiadanie ważnej Karty Polaka
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostanie w związku z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG

Jako cudzoziemiec masz prawo do zarejestrowania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak rodzimy obywatel Polski, ważne abyś spełniał jedno z powyższych kryteriów. (druk CEIDG-1)

Wszystkie kwestie związane z tym tematem – określa art. 13 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej tekst jednolity: Dz. U. z 2015  r. poz. 584 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji dot. rozpoczynania i wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na stronach https://www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy , www.ceidg.gov.pl

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wyłączono spod przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymieniono w art. 3. Wg. obowiązującego aktualnie art. 3 usdg, przepisy ustawy nie maja zastosowania do:

 1. działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 2. wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 3. wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r poz. 1104),
 4. działalność rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów jeżeli:
  • sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o prace, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
  • sprzedaż następuje wyłącznie:
   • w miejscach, których produkty te zostały wytworzone,
   • na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach,
  • prowadzona jest ewidencja sprzedaży (podatnicy osiągający przychody , są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencje sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej ; numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.

  REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Do działalności reglamentowanej zaliczamy między innymi taką, której podjęcie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 46 określa dziedziny działalności , których podjecie wymaga uzyskania koncesji, art. 64 działalność wymagającą wpisu do rejestry działalności regulowanej, art. 76 dziedziny wymagające uzyskania zezwolenia,

;