Fundusze unijne

Inkubacja Start-upów

Program: WRPO 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw


Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Poziom dofinansowania:
do 85%


Maksymalna wartość projektu: do 100 tys zł, w tym na inwestycje do 50 tys. zł, w zależności od Pośrednika


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w początkowej fazie działalności, którzy:
•    istnieją nie dłużej niż 2 lata;
•    działają na terenie województwa wielkopolskiego;
•    są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy;


Na co można otrzymać dofinansowanie:

•    usługi doradcze, np. pozyskiwanie finansowania, inwestora zewnętrznego, analiza finansowa, wykorzystanie umiejętności miękkich, strategie biznesowe, ochrona własności intelektualnej, marketing i sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, biznesplan;
•    powszechne usługi okołobiznesowe, np. usługi rachunkowe, doradztwo prawne i podatkowe, kadry i płace, sekretariat;
•    usługi specjalistyczne, np. analizy laboratoryjne, networking, transfer technologii, audyty;
•    udostępnienie infrastruktury: powierzchnia biurowa, laboratoria, salki konferencyjne, sprzęt i oprogramowanie;
•    wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;


Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika.  Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu np. co do branży, w której powinien działać.


Więcej informacji:
Programy inkubacji znajdują się na stronach internetowych Instytucji Otoczenia Biznesu wybranych do realizacji działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Turecka Izba Gospodarcza

Prometeia Capital

Leszczyńskie Centrum Biznesu

YouNick Technology Park

W kwietniu 2020 r. ogłoszony został kolejny konkurs na pośredników. Termin naboru wydłużono do 24.07.2020 r. Na stronie konkursu zostanie ogłoszona lista pośredników, z którymi UMWW podpisze umowy na realizację programu.

Strona konkursu: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/378


Samozatrudnienie

Program: WRPO 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość


Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Poziom dofinansowania: 95%


Maksymalna wartość projektu: w zależności od Pośrednika


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, z jednej z poniższych grup:
•    osoby długotrwale bezrobotne
•    osoby w wieku 50+
•    kobiety
•    osoby z niepełnosprawnościami
•    osoby o niskich kwalifikacjach.


Na co można otrzymać dofinansowanie:
Szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, obejmujące m.in.:
•    diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
•    wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
•    wsparcia finansowe w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
•    wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym

Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika.  Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu.

Więcej informacji:

08.05.2020 r. zakończono kolejny konkurs na pośredników. W dniu 10.09.2020 r. do realizacji projektu została wybrana Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Wyniki naboru znajdują się na stronie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/377
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Program: WRPO 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych


Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Poziom dofinansowania:
95%


Maksymalna wartość projektu: w zależności od pośrednika


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem z pracy lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika

Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
•    pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
•    szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe
•    subsydiowane zatrudnienie,
•    dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,
•    wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz indywidualnymi usługami doradczymi o charakterze specjalistycznym

Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika.  Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu.

Więcej informacji:
Lista instytucji-pośredników, które realizują projekty w ramach tego działania:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

EDUFIN sp. z o.o.

EURONAUKA

EURO consulting

DAR EDUKACJI

DAILY SCHOOL

ALTER EGO

MM CONSULTING

EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU

AD CONSULTING

BETTERFIELD

CENTRALNA AGENCJA ROZLICZEŃ

AKADEMIA KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO

ART-COM

CITYSCHOOL

ATUM
;