Osoby chcące założyć działalność

Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania ze wsparcia unijnego poprzez:

 1. skorzystanie z kredytu, pożyczki lub poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE – bez względu na wiek oraz status na rynku pracy,
 2. skorzystanie z oferty programu "Moja firma z pożyczką" - dla osób pracujących, bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz nieaktywnych zawodowo w wieku 18-64 lat
 3. realizację przedsięwzięcia dzięki szerokiej ofercie wsparcia dla osób bezrobotnych, odpowiednio:
  • dla osób poniżej 29 roku życia  - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • dla osób powyżej 29 roku życia - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Ponadto osoby nie posiadające zatrudnienia i nie wykonujące innej pracy zarobkowej mogą uzyskać wsparcie ze środków krajowych - w ramach programu "Wsparcie w starcie".


Osoby te powinny także spełniać dodatkowe warunki, opisane w materiale.

JEREMIE

To inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia polegająca na oferowaniu dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej zwłaszcza start-up’om, przedsiębiorcom nie posiadającym historii kredytowej czy nie posiadającym zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Parametry pożyczki dla standardowego przedsięwzięcia (kolumna „Wartość) i dla przedsięwzięć innowacyjnych zgodnie z Opinią o Innowacyjności (kolumna „Wartość innowacje”) zawarto w tabeli poniżej:

Tab. 1 Parametry pożyczek JEREMIE

Lp Parametr Wartość Wartośc innowacje
1 kwota pożyczki do 1 000 000,00 PLN od 1 000 000,01 PLN
do 2 500 000,00 PLN
2 okres finansowania maksymalnie
60 miesięcy (5 lat)
maksymalnie
120 miesięcy (10 lat)
3 oprocentowanie pożyczki
na zasadach rynkowych
od 3,35 % p.a. n/d
  oprocentowanie pożyczki
na zasadach de minimis
od 0,00 % p.a. od 2,50 % p.a.
4 prowizja / opłaty dodatkowe od 0,00 % wartości pożyczki od 0,00 % wartości pożyczki
5 karencja w spłacie do 6 miesięcy do 6 miesięcy


poręczenia JEREMIE scharakteryzowano poniżej

Tab. 2 Parametry poręczeń JEREMIE

Lp Parametr Wartość
1 wartość poręczenia do 80 % kwoty Kredytu, maksymalnie 1 000 000 PLN
2 okres poręczenia maksymalnie 66 miesięcy (5,5 roku) ale nie dłużej niż 6 m-cy od daty wygaśnięcia Kredytu
3 prowizja / opłaty dodatkowe od 100.00 PLN

W województwie wielkopolskim wyłoniono kilkunastu pośredników udzielających pożyczek, kredytów i poręczeń przedsiębiorcom. Aktualne dane i warunki mogą Państwo znaleźć pod adresem: http://www.jeremie.com.pl/wielkopolskie/gdzie-sie-zglosic/

 

"MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ"


Dzięki realizacji projektu "Moja firma z pożyczką" przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) istnieje możliwość pozyskania mikropożyczki do kwoty 50 000 zł na maksymalnie 5 lat. Ta preferencyjna pożyczka ma oprocentowanie tylko 0,5% w skali roku. Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Oferta jest dostępna dla osób pracujących, osób pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotni oraz osób nieaktywnych zawodowo w wieku 18-64 lata, m.in. studentów. Osoba przystępująca do projektu musi mieszkać, pracować bądź uczyć się na obszarze województwa wielkopolskiego i w ostatnich 12 miesiącach przed zgłoszeniem do projektu nie może prowadzić działalności gospodarczej. Spełnienie powyższych kryteriów umożliwia wnioskowanie o pożyczkę (nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym).

Bezpośredni kontakt do Ostrowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości: tel./fax. (062) 736 11 60 numer wew. 26, e-mail: ocwp@ocwp.org.pl

OFERTA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH – PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ

Osoby bezrobotne do 29 roku życia mogą skorzystać z trzech działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, w ramach którego realizowane są :

 • Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
 • Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Beneficjentem w obu poddziałaniach jest Powiatowy Urząd Pracy, do którego należy zgłosić się po wsparcie, zaś grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy, tzn. osoby, które są gotowe od razu do podjęcia zatrudnienia oraz te, które wymagają intensywnego wsparcia ze strony urzędu celem znalezienia zatrudnienia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Działanie – 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach którego realizowane są:

 • Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Działanie 1.2 jest skierowane do wybranych w konkursie instytucji rynku pracy, zaś ostatecznym odbiorcą są osoby młode, w tym niepełnosprawne w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

O dofinansowanie można się ubiegać u wybranych podmiotów, które zostały wybrane do dofinansowania:

https://www.power.gov.pl/media/29214/Lista_projektow_ktore_uzyskaly_wymagana_liczbe_punktow_z_wyroznieniem_projektow_wybranych_do_dofinansowania.pdf

Instytucje te rozpoczynają właśnie działania projektowe. Aby uzyskać szczegółową informację o możliwym wsparciu, należy skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, np. w Poznaniu (tel. 61 62 66 192) lub Nowym Tomyślu (61 650 63 71).

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w ramach którego osoby te mogą pozyskać wsparcie za pośrednictwem:

 • Ochotniczych Hufców Pracy i instytucji rynku pracy Grupę docelową stanowią w trybie pozakonkursowym (OHP) osoby młode, w tym niepełnosprawne w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy,
 • W trybie konkursowym konieczne jest spełnianie dodatkowych kryteriów świadczących o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, m.in. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę, absolwenci specjalnych ośrodków wychowawczych, osoby młode opuszczające zakłady karne.

Informacja o wynikach naborów wniosków, a co za tym idzie – o możliwości pozyskania wsparcia u Beneficjentów powyższych działań znajduje się pod adresem: http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/#/3734=3032. Aktualnie nie możliwości pozyskania wsparcia w ramach tego działania.


OFERTA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH – WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

Osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia mogą skorzystać z możliwości jakie daje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Wyróżniono trzy obszary:


Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Państwowe Służby Zatrudnienia

Wsparcie pozyskuje się za pośrednictwem lokalnego Powiatowego Urzędu Pracy, działanie skierowane jest do osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, zakwalifikowanych do:

 • profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni – gotowi od razu do podjęcia zatrudnienia) lub
 • profilu pomocy II (tzw. wymagający intensywnego wsparcia Urzędu celem uzyskania zatrudnienia)

należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),
 • kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie),
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.

W tym działaniu jest możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wsparcie:  do 100% kosztów kwalifikowalnych


Szczegółowe informacje mogą Państwo pozyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, pod numerem telefonu 61 8345-640 bądź mailem kancelaria@pup.poznan.pl.


Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Wsparcie pozyskuje się za pośrednictwem wybranych w konkursie podmiotów (wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej), działanie jest skierowane dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, które są defaworyzowane na rynku pracy powyżej 29 roku życia, z jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.

Przedstawiciele tej grupy docelowej mogą skorzystać ze wsparcia, obejmującego m.in.:

 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie
 • zatrudnienia (w tym mentoring);
 • staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych;
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;

za wyjątkiem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z wyżej opisanych instrumentów rynku pracy, należy zgłosić się do podmiotu, który został wyłoniony w konkursie do realizacji projektu o powyższym zakresie (wsparcie uzyskuje się za jego pośrednictwem, a nie bezpośrednio u Instytucji Zarządzającej).

Lista wybranych podmiotów znajduje się tutaj

Wybrane podmioty podpisały już umowę o dofinansowanie i rozpoczęły realizację zaplanowanego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje o wybranych podmiotach są dostępne w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, np. w Poznaniu (tel. 61 62 66 192) lub Nowym Tomyślu (61 650 63 71).


Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

- którego celem szczegółowym jest wzrost liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw. W ramach tego działania dostępne jest wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące: diagnozę kompetencji zawodowych, szkolenia i doradztwo oraz dotację/ pożyczkę na rozpoczęcie działalności

Dotacje przeznaczone są dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 12 miesięcy),
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Pożyczki możliwe do pozyskania w ramach projektu są przeznaczone dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 29 roku życia.
Wsparcie: do 95%, min. 5% wkładu własnego wnioskodawcy
Minimalna wartość projektu to 50.000 zł.

Osoby chcące pozyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią grupę docelową projektu a nie podmioty uprawnione do aplikowania o środki w ramach konkursu. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014+ w drodze ogłoszonego konkursu wyłoni Beneficjentów (podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej), odpowiedzialnych za realizację projektów, u których będzie możliwość uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Aktualnie nie ma możliwości skorzystania z tego działania, ponieważ rekrutacja prowadzona przez wybrane podmioty została już zakończona. Kolejny nabór dla podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki zostanie ogłoszony w II kwartale 2017 roku.

WSPARCIE W STARCIE

Rządowy Program "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatorem Programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, na zlecenie którego BGK będzie zarządzać Programem przez cały okres jego funkcjonowania. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy.

W ramach Programu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:
- podjęcie działalności gospodarczej,
- utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są przeznaczone dla osób, które nie posiadają zatrudnienia i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz należą do jednej z poniższych grup:
- studenci ostatniego roku studiów wyższych lub
- absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
- zarejestrowani bezrobotni

Aktualna maksymalna wartość pożyczki wynosi 84 413,80 zł. Obowiązuje oprocentowanie stałe w wysokości 0,44% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP). Okres spłaty pożyczki wynosi do 7 lat (karencja do 1 roku).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl oraz bezpośrednio u Pośrednika w województwie wielkopolskim:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
tel. stacjonarny: 61 87 55 643, 61 67 34 533, 61 67 34 534, tel. komórkowy: 664 381 113, 664 917 710.
e-mail: wws.wielkopolska@pfp.com.pl
;