Pożyczki

Wsparcie w starcie II


Program: "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II" z Funduszu Pracy Min. Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Instytucja udzielająca wsparcia:
Bank Gospodarstwa Krajowego

Maksymalna wartość projektu:
20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS w „Monitorze Polski” – aktualnie jest to kwota 100 489,60 zł.

Parametry pożyczki:
•    okres spłaty: do 7 lat,
•    12 m-cy karencji na spłatę kapitału,
•    oprocentowanie: 0,03% w skali roku (lub 0,01% dla pożyczek na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych),
•    brak prowizji i opłat;
                                                                                                                              
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
•    absolwent szkoły średniej lub uczelni wyższej w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
•    student ostatniego roku studiów,
•    poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej,
jeżeli:
•    nie jest zatrudniony oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
•    nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Przedsięwzięcia mające na celu podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem opłat na ZUS, US i wynagrodzenia oraz kosztów bieżących. Pożyczka w szczególności obejmuje wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W ramach pożyczki można sfinansować:
•    zakup środków trwałych, urządzeń, środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności,
•    zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
•    szkolenia i kursy,
•    koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz wynajmu lokalu);

Uwaga:
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nie zawieszania działalności przez 12 m-cy oraz do utrzymania działalności przez okres minimum 36 miesięcy.

Wymagane zabezpieczenia:
Weksel własny pożyczkobiorcy oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe jest też inne zabezpieczenie.

Więcej informacji:
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał Pośrednika finansowego, który udziela wsparcia przedsiębiorcom w Woj. Wielkopolskim – jest to Polska Fundacja Przedsiębiorczości.Moja firma z pożyczką

Program: „Moja firma z pożyczką”, WRPO Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Instytucja udzielająca wsparcia: Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Maksymalna wartość projektu: 50 tys zł

Parametry pożyczki:
•    okres spłaty: do 5 lat,
•    12 m-cy karencji na spłatę kapitału,
•    oprocentowanie: 0,5%,
•    brak prowizji i opłat;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoba zatrudniona, bezrobotna lub nieaktywna zawodowo (w wieku 18-64 lata), która:
•    nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
•    w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie korzystała z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
•    jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego,
•    zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dowolny cel gospodarczy związany z założeniem działalności gospodarczej, w szczególności:
•    nabycie środków trwałych,
•    budowa, przebudowa, adaptacja lub modernizacja środków trwałych,
•    zakup wyposażenia,
•    zakupy materiałów i surowców,
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych,
•    pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
•    pokrycie kosztów bieżącej działalności;

Uwaga:
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do utrzymania działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

Wymagane zabezpieczenia:
Weksel własny in blanco oraz dodatkowo m.in.:
•    hipoteka,
•    poręczenie,
•    przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
•    zastaw rejestrowy;

Więcej informacji:
http://ocwp.org.pl/pozyczki-unijne/pozyczki-na-start/


;