Działalność nierejestrowana

– jak ją prowadzić i na czym polega?

 

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto rozważyć kilka kwestii. Na początku należy zdecydować, jakiego rodzaju biznes chce się założyć. Można dokonać wyboru branży, w której ma się doświadczenie, albo której produktami lub usługami jest się zainteresowanym, można także sprawdzić, czy będzie pobyt na nasze produkty lub usługi. Aby przekonać się, czy warto prowadzić dany biznes nie trzeba od razu rejestrować działalności gospodarczej, można rozpocząć działalność nierejestrowaną. Tym samym nie ponosi się niepotrzebnych kosztów i można uniknąć czasochłonnych procedur.

 

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy, dotyczy zarówno sprzedaży towarów jak i świadczenia usług. Taka działalność jest ograniczona pod względem dochodu i rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży towarów. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku miesięczny próg przychodów dla działalności nierejestrowanej wynosił 1745 zł (50% najniższego wynagrodzenia), a od 1 lipca 2023 roku zwiększył się do kwoty 2700,00 zł brutto (75% najniższego wynagrodzenia).

 

Co jednak ważne! Działalności nierejestrowanej nie można wykonywać w przypadku, gdy podjęcie danej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie przepisów ustaw szczegółowych. Przykłady działalności gospodarczych do prowadzenia których potrzebne jest zezwolenie, koncesja albo wpis do rejestru działalności regulowanej to: ochrona osób lub mienia; sprzedaż alkoholu; organizacja imprez turystycznych; usługi detektywistyczne; zbieranie odpadów. Działalności, które zostały zdefiniowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców i tym samym nie można ich prowadzić w ramach działalności nierejestrowej to: pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych (zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń) oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

 

Wady i zalety działalności nierejestrowanej

 

Zalety działalności nierejestrowanej, to między innymi:

 • brak formalności związanych z rejestracją firmy,
 • uproszczona ewidencja sprzedaży,
 • brak konieczności opłacania składek ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zwolnienie z obowiązku comiesięcznego lub kwartalnego rozliczania podatku dochodowego,
 • brak konieczności zgłaszania działalności w CEIDG, US czy GUS,
 • brak konieczności opłacania okresowych zaliczek na podatek dochodowy,
 • szansa na wypróbowanie pomysłu na biznes.

 

Wady działalności nierejestrowanej, to między innymi:

 • niska kwota miesięcznego przychodu (2700,00 zł od lipca 2023 r.),
 • brak ubezpieczenia zdrowotnego, a w konsekwencji prawa do opieki zdrowotnej,
 • brak ubezpieczenia chorobowego, a w konsekwencji prawa do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego,
 • konieczność przestrzegania w ciągu miesiąca sztywnej kwoty limitu przychodu,
 • wykluczenie działalności, które wymagają koncesji,
 • brak rozwoju – niewielki limit oznacza niewielki rozwój i brak wzrostu i powiększania swojej firmy,
 • nieopłacanie składek do ZUS wiąże się z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego, które umożliwia korzystanie ze świadczeń oferowanych przez NFZ, czy też nieodprowadzaniem składek emerytalnych.

 

Osoba prowadząca działalność nierejestrową, ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia. Ewidencja taka może być prowadzona w zwykłym zeszycie, w pliku Excel lub w ewidencji w wersji zbroszurowanej. Dzięki temu kontrolujemy, czy przekroczony został próg maksymalnego dochodu.

Osoba prowadząca działalność nierejestrową, jest co do zasady zwolniona z obowiązku wystawiania faktur. Musi to uczynić jedynie w przypadku, gdy żądanie ich wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, otrzymano całość lub część zapłaty. W tym przypadku będą mogły to być faktury uproszczone, które zawierają jedynie:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

 

Przychody z działalności nierejestrowej należy rozliczyć na koniec roku w zeznaniu rocznym PIT-36. W druku zeznania jest dodatkowa rubryka „działalność nierejestrowana”, w której należy wykazać przychody i koszty, które zostały poniesione w związku z wykonywaną działalnością, na przykład zakup surowców do produkcji wyrobów. Poniesione koszty muszą być odpowiednio udokumentowane, powinny zawierać dane osoby prowadzącej tą działalność, tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data wystawienia dowodu, ilość i rodzaj zakupionych towarów lub usług.  Działalność nierejestrowa nie zwalnia z tych obowiązków, które dotyczą wszystkich podmiotów działających w określonych branżach i które nie są związane z wysokością przychodów. Dotyczy to, m.in. konieczności przestrzegania wymogów sanitarnych czy obowiązku rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej, rejestracji do VAT.

 

W przypadku przekroczenia limitu przychodu w działalności nierejestrowej, działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny.

 

TCWP przy współpracy z ASFINANSE Alicja Stawowa

źródło: www.biznes.gov.pl