KFS – szacowanie zapotrzebowania na środki!

Pracodawco! W celu wyszacowania zapotrzebowania na środki KFS na 2023 rok, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do złożenia wstępnej deklaracji zawierającej nazwę i NIP Pracodawcy oraz planowaną kwotę dofinansowania i liczbę osób w terminie do 06.12.2022 roku do godziny 11.00.

Deklaracje należy przesyłać na adres e-mail: m.sarbinowska@poznan.praca.gov.pl, w tytule wiadomości wpisać: „Zapotrzebowanie na środki KFS w 2023 roku”.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego może dofinansować działania na rzecz kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2023 rok ustalone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami;

Finansowane mogą być, np.:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Finansowanie obejmuje 80% kosztów (w przypadku mikroprzedsiębiorstwa 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Złożenie wstępnej deklaracji nie jest równoznaczne z wnioskiem o środki KFS.

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie z KFS zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy (niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych środków), o czym będziemy informować również na naszej stronie.
źródło: poznan.praca.gov.pl