Kompetencje dla sektorów 2 – szkolenia i doradztwo

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców w obszarze  szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z Rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze
  • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi Rozwojowe świadczone są, co do zasady, za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?  

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa:

  • planujące przeszkolić pracowników
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców działających w branży:  mody i innowacyjnych tekstyliów, handlu, żywności wysokiej jakości, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, finansów, telekomunikacji, turystyki, budownictwa, nowych technologii, chemii, nowoczesnych usług biznesowych, lotniczo-kosmicznej, motoryzacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i usług społecznych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji danego sektora.

 

Strona internetowa PARP – informacje dot. Kompetencji dla Sektorów 2