Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nabór wniosków 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 02.09.2021 roku do 03.09.2021 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu będzie finansował koszty kształcenia w 2021 roku maksymalnie w kwocie 6.000,00 zł na osobę, co oznacza, że wartość szkolenia nie może przekroczyć 6.000,00 zł na osobę.

O pomoc w 2021 roku mogą ubiegać się pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone na 2021 rok przez Radę Rynku Pracy:

a. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

Dotyczy finansowania szkoleń zarówno dla cudzoziemców, jak i polskich pracowników oraz pracodawców, które adresują specyficzne potrzeby, tj. w szczególności:

  • doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu/branży,
  • doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu,
  • ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju,
  • rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.

Ze szkoleń w ramach priorytetu A mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem, o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że wskazane szkolenie ułatwi/umożliwi pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia cudzoziemcami.

b. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
c. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
d. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
e. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
f. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych;

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków Rezerwy KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP). Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać zgodnie z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umieszczonymi na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki:
ZASADY dot udzielania pomocy w ramach Rezerwy KFS 2021.pdf (pdf, 713 KB)
REZERWA – wniosek pracodawcy 2021.doc (doc, 246 KB)
Załącznik nr 1-Oświadczenie Pracodawcy o zawarciu z pracownikami umów o kształcenie ustawiczne.doc (doc, 44 KB)
Załącznik nr 2-Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 60 KB)
Załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 146 KB)
Załącznik nr 4-Oświadczenie o wybranej formie zabezpieczenia.doc (doc, 43 KB)
Załącznik A – Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu A.docx (docx, 23 KB)
Załącznik B – Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu B.docx (docx, 22 KB)
Załącznik C – Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu C.docx (docx, 22 KB)
Załącznik D – Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu D.docx (docx, 23 KB)
Załącznik E – Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu E.docx (docx, 23 KB)
Załącznik F – Oświadczenie pracodawcy o spełnianiu priorytetu F.docx (docx, 23 KB)

 

źródło: poznan.praca.gov.pl