PUP Poznań – Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy i wniosków o grant na telepracę

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dnia 26.04.2021r. rozpoczął przyjmowanie wniosków o:

  • przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby. – kwota refundacji wynosi maksymalnie 25.000 zł na jedno stanowisko pracy.
  • przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. – kwota refundacji grantu wynosi maksymalnie 10.000 zł na jedno stanowisko pracy.

Aktualne Zasady, formularze wniosków oraz załączniki dostępne są do pobrania na stronie internetowej  Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Pomoc zostanie udzielna pracodawcom, którzy utworzą stanowiska pracy przede wszystkim dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, osób do 30 roku życia i po 50 roku życia), a jednocześnie ich dotychczasowa działalność zostanie najwyżej oceniona ze względu na możliwość utrzymania stanowisk utworzonych w ramach wsparcia.

Uwzględniane będą wnioski prawidłowo sporządzone i kompletne, według kolejności ich złożenia, w ramach posiadanych środków finansowych.

Wnioski wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 61 8345684

 

źródło: PUP Poznań