Środki finansowe PUP na wsparcie zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych.

W związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach:
– Stażu
– Prac interwencyjnych
– Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika 50+
– Świadczenia aktywizacyjnego
– Bonu zatrudnieniowego
– Przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby. Kwota refundacji wynosi maksymalnie 30.000 zł na jedno stanowisko pracy.

Pomoc zostanie udzielona pracodawcom, którzy utworzą stanowiska pracy przede wszystkim dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, osób do 30 roku życia i po 50 roku życia), a jednocześnie ich dotychczasowa działalność zostanie najwyżej oceniona ze względu na możliwość utrzymania stanowisk utworzonych w ramach wsparcia.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku należy złożyć:
– w skrzynce podawczej Powiatowego Urzędu Pracy ( wejście od strony parkingu)
– lub wysłać pocztą na adres Urzędu
– lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej -ePUAP (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej)
–  lub poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

Szczegółowe informacje dot. wsparcia udzielane są przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, telefonicznie 618345 677 oraz elektronicznie: h.dawidziak@poznan.praca.gov.pl.
źródło: poznan.praca.gov.pl