Szacowanie zapotrzebowania KFS

W celu wyszacowania zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2023 rok, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do złożenia wstępnej deklaracji zawierającej nazwę i NIP Pracodawcy oraz planowaną kwotę dofinansowania i liczbę osób w terminie do 27.01.2023 roku do godziny 11.00.
Deklaracje należy przesyłać na adres e-mail: m.sarbinowska@poznan.praca.gov.pl, w tytule wiadomości wpisać: „Zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS w 2023 roku”.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego może dofinansować działania na rzecz kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2023 rok ustalone przez Radę Rynku Pracy:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Finansowane mogą być, np.:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Finansowanie obejmuje 80% kosztów (w przypadku mikroprzedsiębiorstwa 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Złożenie wstępnej deklaracji nie jest równoznaczne z wnioskiem o środki rezerwy KFS.
źródło: PUP Poznań