Zmiany w składce zdrowotnej dla firm

Polski Ład wpłynie znacząco na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby współpracujące. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, składki będą dodatkowym obciążeniem domowego budżetu. Może się okazać, że ubezpieczanie członków rodzin będzie nieopłacalne. Nowe przepisy uderzą przede wszystkim w emerytury kobiet, które często współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów chce już od przyszłego roku, w ramach Polskiego Ładu, zmienić zasady rozliczania składki zdrowotnej. Projekt nowelizacji przewiduje, że od stycznia 2022 roku, nie będzie można jej odliczać od podatku. Składka, w przypadku pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych, będzie obliczana od dochodu.

Składka zdrowotna w projekcie Polskiego Ładu

Wyniesie 9 proc. Podstawa obliczenia składki nie będzie mogła być niższa niż najniższe wynagrodzenie. Zdaniem Macieja Kubicy, radcy prawnego, menadżera w kancelarii TLA, planowana zmiana, polegająca na braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej, to de facto podniesienie wysokości należności publicznoprawnych. – Dla przedsiębiorcy nie ma znaczenia, że formalnie podatki nie są podwyższane, jeżeli ogólna kwota należności do zapłaty rośnie – twierdzi nasz rozmówca. Ma on również nadzieję, że MF nie zbliża się do „progu bólu” przedsiębiorców, którzy przy zbyt wysokich obciążeniach zaczną „kombinować”, a wielkość należności wpłacanych do budżetu państwa, zgodnie z koncepcją krzywej Laffera, spadnie. Wyjątkowo potraktowani zostaną jedynie przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów. W ich przypadku składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 1/3 stawki ryczałtu. Przykładowo, jeśli ryczałt będzie wynosił 12 proc., składka zdrowotna – 4 proc.

Dla pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą, w tym dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Osoby współpracujące i członkowie rodzin mogą stracić

Okazuje się, że na planowanych zmianach stracą firmy rodzinne. Przedsiębiorcom może się też przestać opłacać składki za osoby współpracujące, przede wszystkim członków rodzin. Problem polega na tym, że wśród wielu zmian planowanych w ramach Polskiego Ładu, projekt w zasadzie całkowicie pomija kwestię składek zdrowotnych odprowadzanych za współpracujących. Jedynym zapisem, w którym ustawodawca odnosi się do osób współpracujących, to art. 13 ust. 5, czyli ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zapis odnośnie zasad ustalania podstawy dla takich osób pozostał jednak bez zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Jak zauważa Jacek Leśniewski, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2, ustawodawca „zapomniał” o art. 27b ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i obecnej możliwości odliczania tej składki przez podatnika. Jego zdaniem oznacza to, że jeśli Polski Ład wejdzie w życie, ze względu na likwidację możliwości potrącania z podatku opłacanej składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki te będą dodatkowym obciążeniem rodzinnego budżetu. Powstaje pytanie dlaczego ustawodawca nie wprowadził zapisu kompensującego te zmiany przy ustalaniu zarówno miesięcznej, jak i rocznej podstawy opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą?

Zdaniem naszego rozmówcy, wystarczyłoby zmienić zaproponowane brzmienie art. 13 ust. 5 lit. b projektu (dotyczącego art. 81 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) zwiększając podstawę w przypadku rocznej korekty, od której nie będzie konieczności opłacania składek od dochodu, o kwotę stanowiącą iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osobę współpracującą i podstawę opłacania składki za tę osobę. W przypadku zaś obliczania miesięcznej podstawy składki zdrowotnej dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą wystarczyłoby obniżyć ją dodatkowo o miesięczną kwotę podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej (art. 81 ust. 2f o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

– Pozostawienie przepisów w obecnym kształcie na pewno zniechęci przedsiębiorców do opłacania składek za członków rodzin, a nowe przepisy uderzą przede wszystkim w emerytury kobiet, gdyż to zazwyczaj one współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej – ocenia Jacek Leśniewski.

 

źródło: www.prawo.pl