30 tys. zł na założenie działalności gospodarczej

Przypominamy! Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Warunkiem ubiegania się o ww. pomoc jest:

 1. aktualna rejestracja w tut. Urzędzie (jako osoba bezrobotna albo absolwent KIS/CIS albo opiekun osoby niepełnosprawnej)
 2. zapoznanie się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i spełnianie warunków do otrzymania ww. środków  Warunki otrzymania wsparcia
 3. złożenie dokumentacji wnioskowej obejmującej następujące dokumenty Wymagane dokumenty
 1. wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – formularz wg. wzoru Urzędu;
 2. uzasadnienie planowanych zakupów ujętych w szczegółowej specyfikacji wydatków – formularz wg. wzoru Urzędu;
 3. przykładowe oferty handlowe;
 4. formularz Oświadczenia wnioskodawcy – formularz wg. wzoru Urzędu;
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – formularz wg. wzoru Urzędu;
 6. formularz Oświadczenia dotyczącego pożyczki w ramach Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II – formularz wg. wzoru Urzędu;
 7. plan przedsięwzięcia – formularz wg. wzoru Urzędu;
 8. dokumenty dot. przygotowania do prowadzenia działalności w wybranym rodzaju;
 9. uprawnienia do wykonywania planowanej działalności jeśli wymagają tego przepisy prawa;
 10. deklaracje współpracy dot. planowanej działalności – formularz wg. wzoru Urzędu;
 11. dokument dot. lokalizacji planowanej działalności;
 12. formularz Oświadczenia nt. sytuacji majątkowej wnioskodawcy – formularz wg. wzoru Urzędu;
 13. dokumenty dot. zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków – formularze wg. wzoru Urzędu;
 14. dokument dot. własności rachunku bankowego;
 15. inne dokumenty wskazane przez Urząd w zależności od rodzaju planowanej działalności gospodarczej, przeznaczenia wnioskowanych środków albo sytuacji wnioskodawcy.
Wnioski wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:
 1. w formie papierowej w Kancelarii Urzędu pok. 104 (I piętro);
 2. w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).
Ścieżka przygotowania i przesłania dokumentacji wnioskowej w formie elektronicznej:
 • wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek i pozostałe dokumenty
 • zeskanuj wniosek, pobrane dokumenty i pozostałe załączniki
 • wybierz metodę przesłania dokumentacji
przez praca.gov.pl
przez e-puap W związku z ograniczoną pulą środków finansowych przeznaczonych w bieżącym roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz zachowując zasadę gospodarnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych informujemy, że w bieżącym roku Urząd udzieli 457 dofinansowań do 30 000 zł. 

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. kolejność złożenia wniosku,
 2. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w ww. Zasadach.
Zachęcamy także do skorzystania z możliwości konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – link do strony, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 61 8532186 (w godz. 9.00 – 16.00) lub mailowo na adres:  powp@poznan.praca.gov.pl
źródło: poznan.praca.gov.pl