5 tys. zł. dotacji dla prowadzących sklepiki szkolne

23 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.1842, z późn. zm.) na podstawie których realizowana będzie dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegająca na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, dla przedsiębiorców prowadzących działalność jako rodzaj przeważającej wg PKD 47.11 Z i 47.19 Z, o ile spełnią warunki jej przyznania.

Zgodnie z powyższym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków na DOTACJĘ DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW prowadzących sklepiki szkolne.

Termin przyjmowania wniosków: od 23 lipca 2021r.do 30 września 2021r.

Wnioski (PSZ-DBKDS) należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
61 8345 696 w godz. od 8.00 do 13.00 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
tarcza1@poznan.praca.gov.pl
tarcza2@poznan.praca.gov.pl

Załączniki:
Zasady udzielania dotacji – sklepiki szkolne
Wzór umowy o dotację – sklepiki szkolne

źródło: www.poznan.praca.gov.pl