Dotacja na założenie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o możliwości uzyskania bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów utworzenia stanowiska pracy.

Poniżej zamieszczamy komunikat udostępniony przez PUP Poznań.

W związku z realizacją zadań w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 01.09.2021r. na urzędowej stronie internetowej zostały zamieszczone nowe „Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie powiatu poznańskiego środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej” oraz „Zasady dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dla pracodawców tworzących stanowiska pracy na terenie powiatu poznańskiego obowiązujące w PUP w Poznaniu” oraz wnioski i załączniki dot. ubiegania się o przedmiotowe pomoce finansowe.
Wobec powyższego tut. Urząd informuje, że przystępuje do naboru:
 1. wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności,
 2. wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Zgodnie z posiadaną pulą środków finansowych pomoc zostanie udzielona 2 osobom niepełnosprawnym, planującym uruchomić działalność, które zamieszkują na terenie powiatu poznańskiego i są zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu oraz 1 pracodawcy, który zamierza utworzyć na okres minimum 36 miesięcy na terenie powiatu poznańskiego stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej.
Aktualna kwota dofinansowania wynosi 30.000zł. 

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. kolejność złożenia wniosku.
 2. kryteria oceny formalno-rachunkowej i merytorycznej określone w ww. Zasadach.
Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków a wnioski wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:
 1. w formie papierowej w kancelarii Urzędu pok.104,
 2. w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).
Ścieżka przygotowania i przesłania dokumentacji wnioskowej w formie elektronicznej:
 1. wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek i pozostałe dokumenty
 2. zeskanuj wniosek, pobrane dokumenty i pozostałe załączniki
 3. wybierz metodę przesłania dokumentacji:
 • przez praca.gov.pl wejdź na stronę www.praca.gov.pl  > wybierz Wnioski o świadczenia i usługi z urzędu > pismo do urzędu (PSZ –PU) > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo PSZ-PU do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma lub
 • przez e-puap wejdź na epuap.gov.pl  > wybierz Katalog spraw > Sprawy ogóle Pisma do urzędu > wybierz Najczęściej załatwiane sprawy Pismo ogólne do podmiotu publicznego > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo ogólne do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma.
Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 61 8345-684, -702, -704 lub -718. 

Zasady dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dla pracodawców tworzących stanowiska pracy na terenie powiatu poznańskiego obowiązujące w PUP w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu.

Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 61 8345-684, -702, -704 lub -718.

źródło: poznan.praca.gov.pl