Nabór uzupełniający do projektu „Nowe spojrzenie, nowe możliwości”

W związku z niewystarczającą liczbą zakwalifikowanych do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia na rozwój poprzez poszerzenie lub przebranżowienie działalności gospodarczej w ramach projektu pilotażowego Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłosił nabór uzupełniający wniosków, w ramach projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Moja firma – Twoje zatrudnienie”.

Wnioski przyjmowane będą w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Środki pozyskane w ramach naboru wniosków mogą zostać przeznaczone na działania zmierzające do rozwoju poprzez poszerzenie lub przebranżowienie działalności gospodarczej w dwóch opcjach, do wyboru przez Przedsiębiorcę, tj.:

  1. voucher na szkolenie (do 5.000,00 zł),
  2. voucher na szkolenie (do 5.000,00 zł)  i mikrodotacja (do 10.000,00 zł).

O ww. środki ubiegać może się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu prawa cywilnego, tj. na podstawie umowy o pracę, spełnia kryteria dostępu grupy docelowej oraz złoży poprawny pod względem formalnym, kompletny, prawidłowo wypełniony i ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wniosek, w terminie ogłoszonego naboru wniosków zgodnie z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy w ramach projektu pilotażowego „NOWE SPOJRZENIE – NOWE MOŻLIWOŚCI. MOJA FIRMA – TWOJE ZATRUDNIENIE” .

UWAGA:  zmiana druku wniosku z poprzedniego naboru.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach pilotażu rozpatrywane są w trybie konkursu, zgodnie z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej wniosku, co oznacza, że Przedsiębiorcy nie będą wzywani do uzupełnienia złożonych wniosków.
Wnioski, które nie spełniają wymogów oceny formalnej podlegają odrzuceniu, bez odwołania.
Wnioski, które nie spełniają minimalnych wymogów oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne obligatoryjne) podlegają odrzuceniu, bez odwołania.
Do otrzymania wsparcia rekomendowani są Wnioskodawcy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w wyniku oceny wniosków o przyznanie wsparcia na poszerzenie lub przebranżowienie działalności gospodarczej.

Wnioski, które wpłyną w innym terminie lub w innej formie niż wskazana przez Urząd nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Z uwagi na sytuację epidemiczną wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub platformy praca.gov.pl (zakładka Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu, kolejna zakładka „Pismo do urzędu (PSZ-PU)”).
Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy EPUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Kontakt w sprawie naboru wniosków: tel. 61 8345 730
Kontakt w sprawie projektu: tel. 61 8345 705

Załączniki:
ZASADY UDZIELANIA POMOCY W RAMACH PILOTAŻU aktualizacja
WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA W RAMACH PILOTAŻU
WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA W RAMACH PILOTAŻU
Instrukcja – WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA W RAMACH PILOTAŻU
Załącznik nr 1 do wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz pomoc de minimis- przykład
Załącznik nr 2 do wniosku -Oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik nr 2 do wniosku -Oświadczenie o pomocy de minimis
Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis- przykład
Voucher na szkolenie
ANKIETA KOŃCOWA
Lista kryteriów formalnych i merytorycznych oceny wniosku
PREZENTACJA – Jak złożyć wniosek – nabór II
Projekt umowy

 

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu