Nabór uzupełniający wniosków z KFS 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje o uruchomieniu nabór uzupełniających wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski przyjmowane będą w dniu 23.09.2022 roku od godziny 07:30.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP). Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Wnioski złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej będą rozpatrywane według kolejności wpływu ustalonej w oparciu o zapisy systemu kancelaryjnego.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy EPUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
O pomoc w 2022 roku  mogą ubiegać się  pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2022 dla Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego dostępnego pod adresem:
Barometr Zawodów

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych
  w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
  i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd  uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać zgodnie z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wnioski, które wpłyną w innym terminie lub w innej formie niż wskazana przez Urząd nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje udzielane są na stanowisku ds. Krajowego Funduszu Społecznego pod numerem telefonu 61 8345 730 lub mailowo m.sarbinowska@poznan.praca.gov.pl.

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu