Informacje podstawowe

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

To firma, którą możesz prowadzić samodzielnie (np. bez pomocy księgowej), możesz zatrudniać pracowników jako jej właściciel. Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą nie potrzebujesz żadnych oszczędności czyli wkładu własnego, jednak odpowiadasz za nią całym swym majątkiem. Należy pamiętać, że ta odpowiedzialność rozciąga się również na Twojego współmałżonka, ale dotyczy jedynie waszego wspólnego majątku. Każdy kto posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych może założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub wraz ze wspólnikami utworzyć spółkę cywilną.

Kim jest przedsiębiorca?

Przedsiębiorcą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą jako przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przed złożeniem wniosku do CEIDG o założenie własnej działalności gospodarczej (Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej):

  • ustal nazwę firmy, musi w niej być Twoje imię i nazwisko;
  • ustal datę od której rozpoczniesz swoją działalność gospodarczą (będzie to istotna data dla ZUS – od niej będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne), data ta NIE może być wcześniejsza niż data złożenia poprawnego wniosku o wpis do CEIDG;
  • ustal adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie dodatkowe miejsca oraz adres do doręczeń, podaj dokładny adres. Nie musi być to miejsce, które posiadasz na własność, może być to wynajmowany lokal ale nie możesz podać miejsca, które nie istnieje i musisz posiadać tytuł prawny do korzystanie z tego lokalu;
  • wskaż formę opodatkowania oraz częstotliwości z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc, co kwartał, uproszczona);
  • wskaż kody działalności gospodarczej (PKD – Polska Klasyfikacja Działalności);
  • wskaż formę prowadzenia rachunkowości (np. księga przychodów i rozchodów);
  • przygotuj informację związane z ZUS – czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników, których masz zamiar zatrudnić;
  • wskaż numer rachunku bankowego, który będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym, może być to Twój prywatny rachunek lub nowo założony.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca – w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Kim jest mały przedsiębiorca?

Mały przedsiębiorca – określenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcy działających na niedużą skalę.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców to przedsiębiorca, który:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro.

Kim jest średni przedsiębiorca?

Średni przedsiębiorca – w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 43 mln euro.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) – sektor publiczny i sektor prywatny grupujący średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa; termin międzynarodowy stosowany w krajach Unii Europejskiej oraz m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Handlu, Bank Światowy.

Takie wyodrębnione kategorie przedsiębiorstw pojawiły się w polskim prawodawstwie w 2004 r., w ramach jego harmonizacji z prawodawstwem Unii Europejskiej. Do sektora MŚP zalicza się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W szczególności są to osoby prowadzące działalność na własny rachunek, przedsiębiorstwa rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, bądź spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.