Przemysł 4.0_zakończenie naboru

Przemysł 4.0 – Pilotaż

Program: POIR 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów innoLAB
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 28.04.2021 r. do 30.06.2021 r.
Poziom dofinansowania: do 85%, w tym pomoc na usługi doradcze do 50%
Maksymalna wartość projektu: 800 tys. zł
Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych;
Na co można uzyskać dofinansowanie:
projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji w działalności produkcyjnej wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej (https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/420/Za-4—zakres-minimalny-mapy-drogowej.pdf), w szczególności obejmujące:
• usługi opracowania mapy drogowej,
• usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej,
• zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian:
• BigData oraz działania związane z analizą danych;
• Roboty przemysłowe;3
• Przemysłowy Internet rzeczy;
• Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
• Cyberbezpieczeństwo;
• Chmura obliczeniowa;
• Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
• Sztuczna inteligencja;
• Blockchain;
• Druk addytywny (druk 3D).
Uwaga:
• Grant stanowi pomoc de minimis w zakresie usług doradczych oraz regionalną pomoc inwestycyjną w zakresie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
• okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
• Maksymalna wartość kosztów, dot. opracowania mapy drogowej nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Więcej informacji, dotyczących naboru, dostępnych jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07 lub 0 801 332 202