Rozpoczęcie naboru wniosków PUP Poznań

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków, ze środków PFRON, o przyznanie dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nabór wniosków kierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są mieszkańcami powiatu poznańskiego.

Zgodnie z posiadaną pulą środków finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz zachowując zasadę gospodarnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych Urząd udzieli 3 dofinansowań do kwoty 30.000 zł. osobom niepełnosprawnym, które zamieszkują na terenie powiatu poznańskiego i są zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. kolejność złożenia wniosku,
  2. kryteria oceny formalno-rachunkowej i merytorycznej określone w powyższych Zasadach.

Nabór prowadzony będzie w okresie od 14.06.2023r. do 28.06.2023r.

 

Wnioski wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl. Wniosek musi być opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP lub przez system bezpiecznego potwierdzania tożsamości MojeID.

Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie powiatu poznańskiego środków na podjęcie działalności gospodarcze, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, formularz wniosku oraz pozostałe formularze

Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 61 8345-684

 

źródło: PUP Poznań