Deklaracja dostępności Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Musielak.
 • E-mail: t.musielak@tarnowo-podgorne.pl
 • Telefon: 61 8959 290

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Gminy Tarnowo Podgórne
 • Adres: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
 • E-mail:
 • Telefon: 61 89 59 200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A w Tarnowie Podgórnym

 1. Budynek A Urzędu Gminy znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 115. Tutaj organizowane są spotkania z Wójtem. W budynku można załatwić sprawy z zakresu: gospodarki nieruchomościami, infrastruktury drogowej, zagospodarowania przestrzennego, współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamówień publicznych, windykacji, oświaty oraz promocji. Ulokowano w nim także Urząd Stanu Cywilnego oraz archiwum zakładowe.
 2. W pobliżu wejścia do budynku, przy ulicy Poznańskiej, znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Do obiektu prowadzą schody. Po ich prawej stronie umieszczono podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Za wejściem do budynku znajduje się hol główny. Aby do niego wejść należy przejść przez podwójne, automatycznie rozsuwane drzwi, które dzieli odległość około dwóch metrów. Prosimy o ostrożność, gdyż drugie z tych drzwi otwierają się z kilkusekundowym opóźnieniem.
 4. Prawą stronę holu głównego zajmuje Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej. Pracownicy Wydziału przekażą Państwu niezbędne informacje dotyczące topografii budynku oraz zaoferują pomoc przy poruszaniu się po obiekcie.
 5. Układ funkcjonalny i przestrzenny parteru budynku zorganizowany jest w taki sposób, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodne poruszanie się. Piętro budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – prowadzą na nie jedynie schody. Dlatego też istnieje możliwość zorganizowania spotkania z pracownikami Urzędu w pomieszczeniach na parterze budynku.
 6. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Budynek B w Tarnowie Podgórnym

 1. Budynek B Urzędy Gminy znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 96. Znajduje się w nim Biuro Obsługi Rady Gminy, Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM”.
 2. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po drugiej stronie ulicy, przy Budynku A Urzędu Gminy.
 3. Do frontowej części budynku prowadzą jedynie schody. Podjazd dla osób poruszających się na wózkach zamontowano przy tylnym wejściu. Umieszczone tam drzwi nie otwierają się jednak automatycznie, dlatego prosimy o zgłaszanie chęci przybycia wcześniej.
 4. Wnętrze obiektu nie jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wąskie korytarze mogą utrudnić poruszanie się po nim.
 5. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Budynek C w Tarnowie Podgórnym

 1. Budynek C Urzędu Gminy znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 94. Można w nim załatwić sprawy z zakresu ochrony środowiska, spraw obywatelskich, podatków i opłat lokalnych oraz księgowości. Ulokowano w nim także Ośrodek Pomocy Społecznej.
 2. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.
 3. Prawą stronę holu głównego zajmuje Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej. Pracownicy Wydziału przekażą Państwu niezbędne informacje dotyczące topografii budynku oraz zaoferują pomoc przy poruszaniu się po obiekcie.
 4. Na parterze obiektu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz winda.
 5. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Filia w Przeźmierowie

 1. Filię Urzędu Gminy w Przeźmierowie ulokowano na parterze pasażu handlowym mieszczącym się przy ulicy Rynkowej 75C w Przeźmierowie. W Filii można zostawić wniosek, uzyskać informację, jak załatwić sprawę oraz wyrobić dowód osobisty.
 2. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami umieszczono na parkingu, na który wjazd znajduje się przy ulicy Orzechowej.
 3. Wejścia do obiektu dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, a drzwi do niego otwierają się automatycznie.
 4. Drzwi prowadzące do pomieszczeń zajmowanych przez Filię Urzędu Gminy nie otwierają się automatycznie.
 5. W pasażu handlowym, w którym mieści się Filia Urzędu Gminy, znajduje się płatna toaleta dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Budynek Straży Gminnej

 1. Siedziba Straży Gminnej znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Słonecznej 4.
 2. Przy ulicy Słonecznej, po lewej stronie obiektu, znajduje się wjazd na parking dla interesantów; brak na nim miejsca parkingowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami.
 3. We frontowej części budynku, po lewej stronie (przy parkingu) umieszczono podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Uwaga! Przy wjeździe na pochylnię występuje nierówność.
 4. Drzwi do siedziby Straży Gminnej nie otwierają się automatycznie, dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci przybycia.
 5. Po prawej stronie holu znajduje się dyżurka. Tu uzyskają Państwo niezbędne informacje w sprawie zgłoszenia oraz pomoc w poruszaniu się po obiekcie.
 6. Parter budynku w pełni zaadaptowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Znajduje się tu toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.