Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, ug@tarnowo-podgorne.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym jest pani Katarzyna Pawłowska, e-mail: iod@tarnowo-podgorne.pl
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-e ogólnego rozporządzenia. Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia,
 • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia,
 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia,
 • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia
 • cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów, m.in.: Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.