Ulgi i udogodnienia

I. Uchwała nr XXXII/534/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Zwolnienia udzielane na podstawie niniejszej uchwały obejmują podatki od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i będących w posiadaniu przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości i, którzy zakończą ich budowę lub rozpoczną użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem po 1 stycznia 2020 roku i będą je wykorzystywać na powadzenie działalności gospodarczej w okresie zwolnienia oraz przynajmniej przez trzy lata po ustaniu tego zwolnienia.
Zwolnienia obejmują również podatki należne od przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości i zakończą remont lub modernizację budynków albo rozpoczną użytkowanie takich budynków przed ich ostatecznym wykończeniem po 1 stycznia 2020 roku. Zwolnienie to obejmuje podatki wyłącznie od tych budynków lub ich części, które przed dniem 1 stycznia 2020 roku nie były zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej i będą wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie zwolnienia oraz przynajmniej przez trzy lata po ustaniu tego zwolnienia.
zwolnienia przysługują na okres 3 lat, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego i dotyczą podatku od nieruchomości do wysokości należnego w danym roku podatku
wysokość pomocy udzielana jest w wysokości do 200 000 euro (przedsiębiorcy prowadzący działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych )

II. Wysokość podatku dla przedsiębiorców w Gminie Tarnowo Podgórne

Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXII/540/2020 z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2020r., poz. 9048)

  • 22,35 zł. /m² powierzchni użytkowej – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  • 0,82 zł./m² powierzchni -od nieruchomości niezabudowanej/ gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
    2% wartości początkowej budowli – obliczanej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z przyjętą polityką Gminy Tarnowo Podgórne wysokość podatków dla przedsiębiorców ulega zmianie średnio raz na 4 lata.