CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Co przygotować do złożenia wniosku?

  • wniosek o wpis do CEIDG (druk CEIDG-1)
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) -jeśli składasz wniosek w urzędzie
  • notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu (jeśli wysyłasz wniosek o wpis listem poleconym)

WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM DO CEIDG SĄ BEZPŁATNE !!!

Jako przedsiębiorca masz kilka możliwości złożenia wniosku CEIDG-1 do urzędu:

UWAGA!! Od stycznia 2017 roku działalność gospodarczą można zarejestrować przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśni zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmie niezbędne do wypełnienia wniosku dane i wprowadzi je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po zakończonej rozmowie, otrzymają Państwo SMS z numerem wniosku, z którym należy udać się do dowolnego urzędu gminy. W urzędzie otrzymają Państwo gotowy do podpisania wniosek. Całą rejestrację można oczywiście wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Drogą elektroniczną (jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) po zarejestrowaniu się na stronie CEIDG, Twoje dane zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku. Po jego uzupełnieniu i podpisaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, dostaniesz potwierdzenie na swój adres e-mail o złożeniu wniosku.
Wniosek możesz wypełnić również bez konieczności rejestrowania się na stronę CEIDG. Wydrukuj wypełniony formularz lub też nie drukuj, ale pobierz ze strony specjalnie wygenerowany kod – i udaj się do urzędu. Co ważne, odkąd Centralna Ewidencja zastąpiła ewidencje gminne każdy zainteresowany może wybrać dowolny urząd miasta albo gminy – bez obowiązku udawania się do urzędu w swoim miejscu zamieszkania. Na miejscu przekaż wydrukowany formularz lub wygenerowany kod urzędnikowi, na tej podstawie Twój wniosek zostanie odnaleziony i złożony do podpisu.
Dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisze wniosek w urzędzie gminy/miasta.
Ostatnia metoda złożenia wniosku CEIDG-1 jest wydrukowane czystego formularza lub pobranie go w urzędzie, wypełnienie go na miejscu i złożenie w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy.

Wniosek o wpis do CEIDG składany osobiście opatrzony powinien być własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej.

Należy pamiętać, że bez względu na formę w jakiej składasz wniosek, informację zostaną automatycznie przekazane do:

  • ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
  • Urzędu Skarbowego
  • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Jak dokonać zmiany wpisu do CEIDG ?

Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od daty powstania zmiany.

Gdzie i jak dokonać zmiany wpisu?

Wypełnij wniosek CEIDG (druk CEIDG-1). W celu zgłoszenia zmiany we wpisie CEIDG należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola
Druk wypełnij ręcznie lub na maszynie, drukowanymi literami bez skreśleń i poprawek

Jako przedsiębiorca masz kilka sposobów na złożenie wniosku o zmianę wpisu:

  • osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy
  • listownie – musisz notarialnie poświadczyć podpis, a dokument poświadczający dołączyć do wniosku
  • elektronicznie – używając bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP
  • przez pełnomocnika – pamiętaj, że opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Zwolnione z opłat jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom) lub zstępnemu (dzieciom, wnukom)