Dofinansowanie do zatrudnienia pracownika

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych.

W związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach:

– Stażu
– Prac interwencyjnych
– Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika 50+
– Świadczenia aktywizacyjnego
– Bonu zatrudnieniowego
– Zwrotu części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne dla podmiotów prowadzących dom pomocy społecznej (DPS) albo
jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRiPZ)
– Przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej
osoby.

Pomoc zostanie udzielona pracodawcom, którzy utworzą stanowiska pracy przede wszystkim dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotnych, osób do 30 roku życia i po 50 roku życia), a jednocześnie ich dotychczasowa działalność zostanie najwyżej oceniona ze względu na możliwość utrzymania stanowisk utworzonych w ramach wsparcia.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku należy złożyć:
– w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ( pok. 104),

– lub poprzez platformę Praca.gov.pl   po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
lub podpisem zaufanym
(wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej
platformy usług administracji publicznej)

– lub wysłać pocztą na adres Urzędu

Szczegółowe informacje na temat nawiązania współpracy oraz druki do pobrania znajdują się w zakładce:Dla pracodawców i przedsiębiorców – Wsparcie tworzenia miejsc pracy / Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy oraz w zakładce Na Skróty – Dokumenty do pobrania.
Informacje udzielane są również na stanowisku ds. instrumentów rynku pracy telefonicznie 618345 677
Uwzględniane będą wnioski prawidłowo sporządzone i kompletne, według kolejności ich złożenia, w ramach posiadanych środków finansowych.
Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną  poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.
Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.

Zachęcamy do współpracy.
źródło: poznan.praca.gov.pl