Mała Pożyczka Inwestycyjna dla firm

Mała Pożyczka Inwestycyjna to instrument finansowy dostępny dla wielkopolskich przedsiębiorców, w ramach inicjatywy Jeremie 2.

Najważniejsze informacje dot. Małej Pożyczki Inwestycyjnej

 • pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,29 proc. w skali roku

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 31 grudnia 2021r.
Przedmiot finansowania:

 • przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • przedsięwzięcia realizowane przez start- upy
 • przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych

Cel finansowania:

 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm

Finansowanie przeznaczone będzie na inicjatywy związane z m.in.:

 • tworzeniem nowych przedsiębiorstw, dostarczaniem kapitału początkowego lub kapitału na rozruch
 • rozszerzaniem działalności
 • wzmocnieniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • realizacją nowych projektów
 • przechodzeniem przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania – w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

 

Dla przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo następujące rozwiązania:

Możliwość wydłużenia maksymalnego okresu finansowania, pozwalające na obniżenie wysokości spłacanych rat lub czasowe ich zawieszenie w całości lub w części, poprzez wprowadzenie:

 • karencji w spłacie pożyczek (kapitał)– do 12 miesięcy,
 • wakacji kredytowych w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat (kapitał + odsetki) – do 12 miesięcy;
 • możliwości finansowania bieżącej działalności MŚP, w tym ich kapitału obrotowego, w szerszym zakresie niż dotychczas;
 • możliwość obniżenia wysokości oprocentowania pożyczek ;
 • możliwość finansowania produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby
 • medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych; z zastosowaniem oprocentowania korzystniejszego niż rynkowe.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez Instytucję Finansującą.

 

Instytucje finansujące ten projekt:

źródło: www.bgk.pl