Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna

W ramach Polskiego Ładu znowelizowano przepisy dotyczące określania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Metoda naliczenia składki zdrowotnej uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania.

KPIR (podatek liniowy lub progresywny)- sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna

Co do zasady, podstawa wymiaru podatku dochodowego jest tożsama z podstawą wymiaru ZUS. Jednak od tej reguły jest odstępstwo. Na potrzeby podstawy wymiaru składki zdrowotnej stosuje się art. 35 ustawy z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 807 ze zm.). We wskazanej podstawie prawnej znajdziemy wytyczne, iż dochód do obliczenia składki nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. W przepisach brak jest jakiegokolwiek odniesienia do sposobu rozliczenia straty poniesionej na sprzedaży środka trwałego, co prowadzi do wniosków, iż strata ta powinna być rozliczona zgodnie z przepisami ustawy podatkowej tj. powinna obniżać podstawę wymiaru zarówno PIT, jak i ZUS.

 

Przykład 1.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym  w 2015 r. nabył on środek trwały (naczepę). Środek trwały był amortyzowany. W 2022 r. nastąpiła jego sprzedaż. Na dzień sprzedaży pozostała jeszcze niezamortyzowana kwota do ujęcia w kosztach podatkowych. Na transakcji została poniesiona strata tj. cena sprzedaży była niższa niż cena zakupu.

Przedsiębiorca miał wątpliwości czy może stratę odliczyć z dochodu w działalności więc wystąpił z wnioskiem o interpretację do ZUS. ZUS w interpretacji indywidualnej z 3 sierpnia 2022 r., nr DI/200000/882/2022 wskazał ,że w przypadku poniesienia straty na sprzedaży środka trwałego podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie dochód z podstawowej działalności gospodarczej bez uwzględnienia poniesionej straty. Odmienne stanowisko ZUS w tej samej sprawie zaprezentował podczas konsultacji telefonicznej na infolinii COT.

W związku z przedstawionymi rozbieżnościami pomiędzy przepisami prawa a stanowiskiem ZUS, zalecane jest w takiej sytuacji każdorazowo wystąpić o interpretację aby  świadomie podejmował decyzję – o sposobie zaksięgowania transakcji na potrzeby przepisów ZUS.

 

Ryczałt – sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wysokości uzyskanego przychodu.

Wysokość stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynosi odpowiednio:

roczny przychód do 60 000,00 zł  składka miesięczna  335,94 zł
roczny przychód powyżej 60 000,00 zł  a mniej   niż 300 000,00 zł  składka miesięczna  559,89 zł
roczny przychód powyżej  300 000,00 zł składka miesięczna  1 007,81 zł

W związku z powyższym każdorazowa sprzedaż, np. czy sprzedaż środka trwałego czy w ramach wykonywanych usług/dostaw, będzie wpływać na przychód narastająco i tym samym na wymiar podstawy wyliczenia składki zdrowotnej. Wartość sprzedaży środka trwałego zwiększa przychód z tytułu sprzedaży towarów i usług podstawowej działalności, skutkiem czego podatnik może szybciej przekroczyć limit składki zdrowotnej.

Przykład 2.

Pani Julita prowadziła  działalność gospodarczą i wybrała formę opodatkowania na zasadach ryczałtu. Uzyskuje przychód  z działalności średnio w miesiącu w kwocie 4000,00 zł. Wartość łącznego przychodu z regularnej sprzedaży do grudnia 2022 roku wynosiła 44 000 zł (4000,00 x 11 miesięcy). Oznacza to, że comiesięczna składka zdrowotna w okresie gdzie podstawą był przychód od stycznia do listopada  była wyliczana w wysokości 335,94 zł, ponieważ przychód ze sprzedaży nie przekroczył 60 000 zł. W grudniu 2022 dodatkowo sprzedała samochód za kwotę 120 000,00 zł., samochód ten został wykupiony z leasingu w styczniu 2022 r. Pani Julita zastanawia się czy sprzedaż samochodu w grudniu wpłynie na wysokość składki zdrowotnej ?

Uzyskanie przychodu ze sprzedaży samochodu w kwocie 120 000,00 zł spowoduje, że składki zdrowotne  za 2022 r. będą opłacane w dwóch kwotach:

  • od stycznia do listopada – w wysokości 335,94 zł;
  • grudzień – w wysokości 559,89 zł

Dodatkowo, z racji tego, że cały przychód uzyskany w 2022 roku przekroczył kwotę 60 000 zł, i wynosi 168 000,00 zł po zakończonym roku pani Julita będzie zobowiązana do dopłaty różnicy w wysokości składki zdrowotnej za 11 miesięcy (od stycznia do listopada) w kwocie 2 463,45 zł [11 x (559,89 zł – 335,94 zł)].

 

TCWP

Przy współpracy z AS Finanse Alicja Stawowa