25 tys. zł. dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od dnia 19.06.2023r. otwarty zostaje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków.
Zgodnie z posiadaną pulą środków finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz zachowując zasadę gospodarnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych informujemy, że w bieżącym naborze Urząd udzieli 294 dofinansowań do kwoty 25.000 zł. w następującym zakresie:
 1. w ramach realizacji projektu ze środków unijnych – 221 dofinansowań dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. dla kobiet w wieku  30-50 albo osób w wieku poniżej 30. lub powyżej 50. roku życia albo osób posiadających wykształcenie nie wyższe niż średnie oraz znajdujących się grupie osób długotrwale bezrobotnych lub osób z niepełnosprawnościami;
 2. w ramach realizacji programu ze środków krajowych – 53 dofinansowania dla osób bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów;
 3. w ramach programów z rezerwy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – 20 dofinansowań dla:
 • osób bezrobotnych, które zamieszkują w powiecie poznańskim z wyłączeniem mieszkańców miasta Lubonia i Puszczykowa – 8 dofinansowań,
 • kobiet długotrwale bezrobotnych tzn. pozostających w rejestrze Urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ostatnich 2 latach – 12 dofinansowań.
Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu realizowane są zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji.

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:

 1. w formie papierowej w Kancelarii Urzędu pok. 104 (I piętro);
 2. w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).
Ścieżka przygotowania i przesłania dokumentacji wnioskowej w formie elektronicznej:
 • wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek i pozostałe dokumenty
 • zeskanuj wniosek, pobrane dokumenty i pozostałe załączniki
 • wybierz metodę przesłania dokumentacji: przez praca.gov.pl lub przez e-puap
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 1. kolejność złożenia wniosku,
 2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
 3. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.