5 maja wznowiony zostanie nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony w środę 5 maja 2021 r. od godziny 9:00.

Operator przewiduje przyjęcie 300 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogę zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

Przypominamy, że celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji Przedsiębiorców z firm zlokalizowanych w mieście Poznań w woj. wielkopolskim, z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, poprzez dofinansowanie kosztów udziału w usługach. rozwojowych, w okresie od 1.03.2020 r. do 28.02.2023 r.

W szczególności celem proj. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacji., w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, a także wsparcie firm działających w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla regionu (smart specialisation).

Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakładający dostępność wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu odnajdziecie Państwo na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości