30 tys. na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu udostępnił nowe „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu” oraz dokumenty dot. ubiegania się o przedmiotowe środki.

Naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej został uruchomiony!

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:

  1. w formie papierowej w Kancelarii Urzędu pok. 104 (I piętro);
  2. w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).

Ścieżka przygotowania i przesłania dokumentacji wnioskowej w formie elektronicznej:

  1. wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek i pozostałe dokumenty
  2. zeskanuj wniosek, pobrane dokumenty i pozostałe załączniki
  3. wybierz metodę przesłania dokumentacji:
  • przez praca.gov.pl wejdź na stronę praca.gov.pl  > wybierz Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu > Wnioski pozostałe > Pismo do urzędu (PSZ –PU) > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo PSZ-PU do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma lub
  • przez e-puap wejdź na epuap.gov.pl  > wybierz Katalog spraw > Sprawy ogóle Pisma do urzędu > wybierz Najczęściej załatwiane sprawy Pismo ogólne do podmiotu publicznego > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo ogólne do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma.

W związku z ograniczoną pulą środków finansowych przeznaczonych w bieżącym roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz  zachowując zasadę gospodarnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych informujemy, że w bieżącym roku Urząd udzieli 200 dofinansowań do 30 000 zł.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. kolejność złożenia wniosku,
  2. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.

Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, aktualny formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Aktualny formularz wniosku
Zachęcamy także do skorzystania z możliwości konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – link do strony po wcześniejszym umówieniu.
– telefonicznie pod numerem 61 8532186 w godz. 9.00 – 16.00

– mailowo na adres  powp@poznan.praca.gov.pl

 

źródło: PUP Poznań