Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej – PUP

Na urzędowej stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu zostały zamieszczone nowe „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu” oraz dokumenty dot. ubiegania się o przedmiotowe środki.
Rozpoczął się naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. W bieżącym roku planowane jest zgodnie z posiadaną  pulą środków finansowych udzielenie pomocy 574 osobom, w tym:
 1. w ramach realizacji projektu PO WER dofinansowanego z Funduszy Europejskich, skierowanego dla osób do 30 roku życia – 153 dotacje,
 2. w ramach realizacji projektu WRPO dofinansowanego z Funduszy Europejskich, skierowanego dla osób w wieku powyżej 30 lat w tym w szczególności  dla osób które posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie lub znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych albo przekroczyli 50 rok życia – 268 dotacji,
 3. w ramach realizacji programu ze środków krajowych Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów – 153 dotacje.
Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 30.000 zł.

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:

 1. w formie papierowej do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu z tyłu budynku głównego Urzędu albo tradycyjną korespondencją pocztową na adres Powiatowego Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9; 61-538 Poznań
 2. w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).
Ścieżka przygotowania i przesłania dokumentacji wnioskowej w formie elektronicznej:
 1. wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek i pozostałe dokumenty
 2. zeskanuj wniosek, pobrane dokumenty i pozostałe załączniki
 3. wybierz metodę przesłania dokumentacji:
 • przez praca.gov.pl wejdź na stronę www.praca.gov.pl  > wybierz Wnioski o świadczenia i usługi z urzędu > pismo do urzędu (PSZ –PU) > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo PSZ-PU do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma lub
 • przez e-puap wejdź na stronę epuap.gov.pl  > wybierz Katalog spraw > Sprawy ogóle Pisma do urzędu > wybierz Najczęściej załatwiane sprawy Pismo ogólne do podmiotu publicznego > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo ogólne do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma.
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 1. kolejność złożenia wniosku,
 2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
 3. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Zachęcamy także do skorzystania z możliwości zdalnej konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (mailowo na adres:  powp@poznan.praca.gov.pl albo telefonicznie pod numerem 61 8532186 – codziennie od 9.00 do 14.00).

źródło: PUP Poznań