Dofinansowanie na start dla osób niepełnosprawnych

W związku z realizacją zadań w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 21.07.2022r. na urzędowej stronie internetowej zostały zamieszczone nowe „Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej zamieszkującej na terenie powiatu poznańskiego środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej” oraz wniosek i załączniki dotyczące ubiegania się o przedmiotową pomoc finansową.
Wobec powyższego PUP Poznań przystępuje do naboru wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności.

Zgodnie z posiadaną pulą środków finansowych pomoc zostanie udzielona 4 osobom niepełnosprawnym, które zamieszkują na terenie powiatu poznańskiego i są zarejestrowane w tut. Urzędzie jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
Aktualna kwota dofinansowania wynosi 30.000zł.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. kolejność złożenia wniosku,
  2. kryteria oceny formalno-rachunkowej i merytorycznej określone w powyższych Zasadach.
Nabór prowadzony będzie w okresie od 21.07.2022r. do 04.08.2022r., a wnioski wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny będą przyjmowane:
  1. w formie papierowej w kancelarii Urzędu pok.104,
  2. w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).
Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 61 8345-684.

Ścieżka przygotowania i przesłania dokumentacji wnioskowej w formie elektronicznej:

  1. wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek i pozostałe dokumenty
  2. zeskanuj wniosek, pobrane dokumenty i pozostałe załączniki
  3. wybierz metodę przesłania dokumentacji:
  • przez praca.gov.pl wejdź na stronę www.praca.gov.pl  > wybierz Wnioski o świadczenia i usługi z urzędu > pismo do urzędu (PSZ –PU) > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo PSZ-PU do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma lub
  • przez e-puap wejdź na epuap.gov.pl  > wybierz Katalog spraw > Sprawy ogóle Pisma do urzędu > wybierz Najczęściej załatwiane sprawy Pismo ogólne do podmiotu publicznego > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo ogólne do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma.

 

źródło: poznan.praca.gov.pl