Mikrodotacja dla firm – nabór wniosków od 3-5.11

NABÓR WNIOSKÓW w ramach projektu pilotażowego „NOWE SPOJRZENIE – NOWE MOŻLIWOŚCI. MOJA FIRMA – TWOJE ZATRUDNIENIE”, o przyznanie wsparcia na rozwój lub przebranżowienie działalności gospodarczej.
Wnioski przyjmowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w okresie od 03.11.2021 roku do 05.11.2021 roku.

Środki pozyskane w ramach naboru wniosków mogą zostać przeznaczone na działania zmierzające do rozwoju lub przebranżowienia działalności gospodarczej w dwóch opcjach, do wyboru przez przedsiębiorcę, tj.:

  1. Voucher na szkolenie (do 5.000,00 zł),
  2. Voucher na szkolenie (do 5.000,00 zł)  i Mikrodotacja (do 10.000,00 zł)

O ww. środki ubiegać może się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników, spełnia kryteria dostępu grupy docelowej oraz złoży poprawny pod względem formalnym wniosek, w terminie ogłoszonego naboru wniosków zgodnie z zasadami udzielania przez PUP P0znań pomocy w ramach projektu pilotażowego.

Zasady udzielania pomocy w ramach projektu pilotażowego „NOWE SPOJRZENIE – NOWE MOŻLIWOŚCI. MOJA FIRMA – TWOJE ZATRUDNIENIE”

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach pilotażu rozpatrywane są w trybie konkursu, zgodnie z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej wniosku (Kryteria oceny dostępne poniżej).

  • Wnioski, które nie spełniają wymogów oceny formalnej podlegają odrzuceniu, bez odwołania.
  • Wnioski, które nie spełniają minimalnych wymogów oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne obligatoryjne) podlegają odrzuceniu, bez odwołania.
  • Do otrzymania wsparcia rekomendowani są Wnioskodawcy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w wyniku oceny wniosków o przyznanie wsparcia na rozwój lub przebranżowienie działalności gospodarczej.

Wnioski, które wpłyną w innym terminie lub w innej formie niż wskazana przez Urząd nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub platformy praca.gov.pl (zakładka Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu, kolejna zakładka „Pismo do urzędu (PSZ-PU)”)

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA W RAMACH PILOTAŻU – wzór

Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy EPUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Kontakt w sprawie naboru wniosków: tel. 61 8345 730

Kontakt w sprawie projektu: tel. 61 8345 705

Link do barometru zawodów

Załącznik:
Lista kryteriów formalnych i merytorycznych oceny wniosku

 

źródło: PUP Poznań