Nabór uzupełniający wniosków w ramach KFS – 5.09

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Wnioski przyjmowane będą w dniu 05.09.2023 roku od godziny 7:30

Na dzień 18.08.2023 roku pula środków z Rezerwy KFS  wynosi  2.418.842,42 zł.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP).
O pomoc w 2023 roku mogą ubiegać się pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone przez Radę Rynku Pracy:
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

Na podstawie:

 • Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+,
 • Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030,
 • Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.,
 • Wyników badań własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pn. „Kogo poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce?” (październik 2019, str. 71-74),

jako obszary/branże wymagające szczególnego wsparcia w postaci różnego typu szkoleń na terenie działania Urzędu uznano:

Obszar / branża PKD 2007 (przeważające) Pracodawcy
budownictwo Sekcja F kody od 41 do 43
transport i gospodarka magazynowa Sekcja H kody od 49 do 53
działania dotyczące ekologii i ochrony środowiska Nie dotyczy
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać zgodnie z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. (do pobrania)

Dodatkowe informacje udzielane są na stanowisku ds. Krajowego Funduszu Społecznego
pod numerem telefonu 61 8345 730 lub mailowo m.sarbinowska@poznan.praca.gov.pl.