Nabór wniosków – Edukacja włączająca

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 z dniem 26.01.2024 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe – Edukacja włączająca.

Kto może być Wnioskodawcą?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa; Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Partnerzy społeczni

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie ogólnodostępnych szkół lub placówek systemu oświaty w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej obejmującej:

a) wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w ramach konkursu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”,

b) podnoszenie kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej,

c) zapewnienie usług asystenckich dla uczniów i innych działań sprzyjających zwiększaniu udziału dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

d) organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów,

e) działania mające na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, m.in. wobec uczniów z niepełnosprawnościami, poprzez: realizację szkoleń, wyposażenie placówki w odpowiednie pomoce naukowe dla kadry pedagogicznej, materiały dydaktyczne dla uczniów.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 64 285 714,28 PLN

– w tym wsparcie finansowe EFS+: 50 000 000,00 PLN,

– w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 14 285 714,28 PLN

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów – 06.07 Edukacja włączająca (1.2 MB)

2. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu FEW na lata 2021_2027 (678.8 KB)

3. Wykaz kategorii wydatków dla Działania 06.07 (177.7 KB)