Nabór wniosków ze środków rezerwy KFS 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
Wnioski przyjmowane będą w dniu 30.05.2022 roku od godziny 7:30
Kwota środków z Rezerwy KFS, przyznana decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wynosi 291.929,00 zł.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP). Wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Wnioski złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej będą rozpatrywane według kolejności wpływu ustalonej w oparciu o zapisy systemu kancelaryjnego.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy EPUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.
O pomoc w 2022 roku  mogą ubiegać się  pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone przez Radę Rynku Pracy:
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać zgodnie z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Powyższe dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy (www.poznan.praca.gov.pl) w dniu 16.05.2022 roku.

 

Wnioski, które wpłyną w innym terminie lub w innej formie niż wskazana przez Urząd nie będą podlegały rozpatrzeniu.
źródło: poznan.praca.gov.pl