Pożyczka Re-aktywacja II

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną w wysokości 5 mln zł dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego Pożyczka Re-aktywacja. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych innych opłat i prowizji, z przeznaczeniem na finansowanie przez MŚP kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19.

Pożyczka Re-aktywacja

 • Kwota pożyczki: do 500.000,00 zł
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Okres karencji: do 3 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki
 • Oprocentowanie:
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – aktualnie od 2,81%
  • na warunkach rynkowych – aktualnie od 8,22%
 • Cele inwestycji:
  • W ramach instrumentu finansowego finansowane będą Inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego realizowane przez MŚP w zakresie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19 prowadzące w szczególności do:
   • uelastycznienia profilu działalności firm poprzez wzmocnienie ich działalności inwestycyjnej prowadzącej do wdrażania innowacji produktowych i usługowych (przez innowację produktową lub usługową rozumie się innowację co najmniej na poziomie przedsiębiorcy), lub
   • wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania, zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19.
  • Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego dla MŚP lub finansowanie wsparcia na inwestycje MŚP w szczególności na:
   • finansowanie sektorów o dużym potencjale tworzenia miejsc pracy zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do Metryki Instrumentu Finansowego lub
   • finansowanie Inwestycji przyczyniających się do transformacji ku ekologicznej bądź cyfrowej gospodarce zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do Metryki Instrumentu Finansowego lub
   • finansowanie Inwestycji w infrastrukturę zapewniającą obywatelom podstawowe usługi* lub
   • finansowanie w sektorach, które są w największym stopniu dotknięte kryzysem związanym z COVID-19 zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do Metryki Instrumentu Finansowego.
  • Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.
 • Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w województwie wielkopolskim
 • Informacje dodatkowe:
  • Brak innych opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez PFP.

*usługi podstawowe to przede wszystkim edukacja i ochrona zdrowia, transport, podstawowe usługi publiczne takie, jak np.: zaopatrzenie w energię, transport miejski, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona środowiska czy pomoc społeczna.

Regulamin

Strona internetowa Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości