Trwa nabór wniosków o dofinansowanie działalności gosp.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od 29.11.2021r. nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej, kontynuowany jest wyłącznie dla osób w wieku do 30 lat w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt POWER.

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków a wnioski wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny są przyjmowane:

  1. w formie papierowej w kancelarii Urzędu pok.104,
  2. w formie elektronicznej (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap).
Dla osób powyżej 30 roku życia nabór o dofinansowanie zostaje wstrzymany z uwagi na pełne zaangażowane środków finansowych przeznaczonych w 2021r. na ww. formę pomocy.

Ścieżka przygotowania i przesłania dokumentacji wnioskowej w formie elektronicznej:

  1. wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek i pozostałe dokumenty
  2. zeskanuj wniosek, pobrane dokumenty i pozostałe załączniki
  3. wybierz metodę przesłania dokumentacji:
  • przez praca.gov.pl wejdź na stronę www.praca.gov.pl  > wybierz Wnioski o świadczenia i usługi z urzędu > pismo do urzędu (PSZ –PU) > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo PSZ-PU do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma lub
  • przez e-puap wejdź na stronę epuap.gov.pl  > wybierz Katalog spraw > Sprawy ogóle Pisma do urzędu > wybierz Najczęściej załatwiane sprawy Pismo ogólne do podmiotu publicznego > postępuj zgodnie z instrukcją > prześlij pismo ogólne do urzędu a wniosek i pozostałą dokumentację dodaj jako załączniki do tego pisma.
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu. Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 61 8345-684, -702, -704 lub -718.
Informacje w ww. sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 61 8345-684, -702, -704 lub -718.
źródło: PUP Poznań