Zamówienia publiczne w pigułce – kursy dla przedsiębiorców

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą  skorzystać, dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich, ze szkoleń i doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne. Podmioty, które wygrały konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, zapraszają do udziału w kursach, aby nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Rok 2021 był pierwszym rokiem obowiązywania znowelizowanej ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która uprościła procedury przetargów, wprowadziła bardziej precyzyjne zapisy oraz zwiększyła ochronę wykonawców i podwykonawców. Pojawiły się również nowe elektroniczne narzędzia do ubiegania się o zamówienia publiczne. Dzięki temu łatwiej pokonać biurokratyczne przeszkody, jednak zmiany w prawodawstwie wymagają ponownego przeszkolenia przedsiębiorców. Odpowiedzią na te potrzeby są szkolenia i doradztwo dostępne w ramach działania finansowanego ze środków POWER „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”.

Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych w sposób diametralny zmienia postrzeganie zamówień publicznych w Polsce. Nowa ustawa, jak również nowe elektroniczne narzędzia sprawiają, że na zamówienia zaczynamy patrzeć jak na nową szansę na rozwój, w tym zdobycie nowych kontraktów. Kluczem do tego jest chęć zdobywania nowej wiedzy.

Chcąc ułatwić przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o nowe kontrakty w ramach rynku zamówień publicznych, PARP wybrała w konkursie podmioty, które stworzyły specjalne oferty kursów i doradztwa w tym zakresie, finansowane z Funduszy Europejskich. Mowa o projektach: Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich, Krajowe zamówienia publiczne oraz Międzynarodowe zamówienia publiczne, finansowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Udział w projektach szkoleniowych przynosi wiele korzyści. W trakcie kursów przedsiębiorcy otrzymują ogromną wiedzę merytoryczną w zakresie: przygotowania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełnienia warunków zamówień publicznych, opracowania pisma i materiałów zgłoszeniowych, sporządzania wniosku o protokół z otwarcia ofert oraz weryfikacji dokumentów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą.

– Oprócz omówienia zagadnień teoretycznych, przedsiębiorcy mają możliwość przećwiczenia wypełniania wniosków oraz korzystania z narzędzi online. Większość projektów zakłada również możliwość indywidualnego doradztwa, dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy. Ci, którzy już mają za sobą pierwsze kroki na rynku zamówień publicznych, poznają korzyści i ułatwienia wynikające z nowej ustawy.

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich – informacje szczegółowe

Krajowe zamówienia publiczne – informacje szczegółowe

Międzynarodowe zamówienia publiczne – informacje szczegółowe

 

źródło: www.parp.gov.pl