Pożyczki

Wsparcie w starcie II

Program: „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” z Funduszu Pracy Min. Pracy i Polityki Społecznej
Instytucja udzielająca wsparcia: Bank Gospodarstwa Krajowego
Maksymalna wartość projektu: 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS w „Monitorze Polski” – aktualnie jest to kwota 109 159,60 zł.
Parametry pożyczki:
• okres spłaty: do 7 lat,
• 12 m-cy karencji na spłatę kapitału,
• oprocentowanie: 0,0275% (lub 0,011% dla pożyczek na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych),
• brak prowizji i opłat;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
• osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
• absolwent szkoły średniej lub uczelni wyższej w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
• student ostatniego roku studiów,
• poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej,
jeżeli:
• nie jest zatrudniony oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
• nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Przedsięwzięcia mające na celu podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem opłat na ZUS, US i wynagrodzenia oraz kosztów bieżących. Pożyczka w szczególności obejmuje wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W ramach pożyczki można sfinansować:
• zakup środków trwałych, urządzeń, środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności,
• zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
• szkolenia i kursy,
• koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz wynajmu lokalu);
Uwaga:
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nie zawieszania działalności przez 12 m-cy oraz do utrzymania działalności przez okres minimum 36 miesięcy.
Wymagane zabezpieczenia:
Weksel własny pożyczkobiorcy oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe jest też inne zabezpieczenie.
Więcej informacji:
wsparcie w starcie BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał Pośrednika finansowego, który udziela wsparcia przedsiębiorcom w Woj. Wielkopolskim – jest to Polska Fundacja Przedsiębiorczości.