Koncesje i zezwolenia

Choć wykonywanie działalności jest wolne i równe dla wszystkich, istnieją profesje, w których prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga określonych, dodatkowych czynności kontrolno – nadzorczych ze strony państwa.

Uzyskania koncesji wymaga działalność w zakresie:

 • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bez-zbiornikowego
 • magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów;
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 • ochrony osób i mienia;
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są
 • rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;
 • przewozów lotniczych;
 • prowadzenia kasyna gry.

Poza działalnością koncesyjną istnieją branże, w których prowadzenie działalności stanowi działalność regulowaną, prowadzoną jednak bez zezwolenia lub licencji – forma i zakres działalności jest szczegółowo ustalana na szczeblu ustawowym, a przedsiębiorca spełni określone warunki i uzyska wpis na listę podmiotów prowadzących działalność regulowaną:

Rodzaj działalności Podstawa prawna (ustawa)
przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i polowania za granicą Prawo łowieckie
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, prowadzenie indywidualnej, specjalistycznej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych o zawodach pielęgniarki i położnej
kształcenie podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów oraz na prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej o zawodach lekarza i lekarza dentysty
prowadzenie stacji kontroli pojazdów, ośrodka szkolenia kierowców, ośrodka doskonalenia techniki jazdy, pracowni psychologicznej dla kierowców Prawo o ruchu drogowym
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych o usługach turystycznych
prowadzenie przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne i przemysłowe o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw
prowadzenie kursów dokształcających kierowców o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
działalność kantorowa Prawo dewizowe
usługi detektywistyczne o usługach detektywistycznych
wyrób, oczyszczanie, skażanie i odwadnianie alkoholu etylowego o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
organizowania wyścigów konnych o wyścigach konnych
działalność pocztowa niewymagająca zezwolenia Prawo pocztowe
obrót materiałem siewnym o nasiennictwie
konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin o ochronie roślin
zakłady lecznicze dla zwierząt o zakładach leczniczych dla zwierząt
pośrednictwo pracy, doradztwo personalne i zawodowe oraz prowadzenie agencji zatrudnienia i pracy tymczasowej o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
działalność telekomunikacyjna Prawo telekomunikacyjne
wyrób lub rozlew napojów spirytusowych o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Istnieje również zakres działalności wymagający:

 • zezwolenia, licencji lub zgody (pośrednik w obrocie nieruchomościami, taksówkarz, zarządca nieruchomościami),
 • wpisu do rejestru w połączeniu z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia (np. zawody prawnicze, doradztwa podatkowego, księgowe).

Zgodnie z I fazą deregulacji, Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje ułatwienie lub wolny dostęp do 49 profesji:

 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Komornik
 • Syndyk
 • Notariusz
 • Urzędnik sądowy i prokuratury
 • Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
 • Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
 • Lider klubów pracy
 • Pośrednik pracy
 • Doradca zawodowy
 • Specjalista ds. rozwoju zawodowego
 • Specjalista ds. programów
 • Doradca EURES
 • Asystent EURES
 • Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych
 • Geodeta w zakresie redakcji map
 • Geodeta w zakresie fotogrametrii i teledetekcji
 • Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
 • Pracownik ochrony fizycznej II stopnia
 • Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia
 • Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia
 • Detektyw
 • Trener I klasy
 • Trener II klasy
 • Trener klasy mistrzowskiej
 • Instruktor sportu
 • Przewodnik turystyczny miejski
 • Przewodnik turystyczny terenowy
 • Przewodnik turystyczny górski
 • Międzynarodowy przewodnik wysokogórski
 • Pilot wycieczek
 • Bibliotekarz
 • Pracownik dokumentacji i informacji naukowej
 • Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
 • Instruktor nauki jazdy
 • Taksówkarz
 • Zarządca nieruchomości
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Marynarz żeglugi śródlądowej
 • Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
 • Przewoźnik żeglugi śródlądowej
 • Stermotorzysta żeglugi śródlądowe
 • Szyper żeglugi śródlądowej
 • Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
 • Starszy marynarz żeglugi śródlądowej
 • Bosman żeglugi śródlądowej
 • Sternik żeglugi śródlądowej