Instrumenty rynku pracy

Zakres tematyczny Program
kursy, szkolenia, doradztwo Krajowy Fundusz Szkoleniowy
zatrudnienie pracownika Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Bony zatrudnieniowe
Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
Świadczenie aktywizacyjne
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+
Grant na telepracę
Prace interwencyjne
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Refundacja kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Refundacja kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
BHP, Ergonomia Dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy


Kształcenie ustawiczne pracowników

Program: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: 26.01-29.01.2021 r.
Poziom dofinansowania: do 80%, mikroprzedsiębiorstwa do 100%
Maksymalna wartość projektu: 6 tys zł na osobę
Minimalny wkład własny: 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Pracodawcy działających na terenie Poznania lub powiatu poznańskiego
Na co można otrzymać dofinansowanie:
dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, w szczególności:
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
• wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
• wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
Otrzymane środki można przeznaczyć na:
• kursy i studia podyplomowe;
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
Uwaga:
Wsparcie w ramach Krajowego Fundusz Szkoleniowego udzielane jest ze środków Funduszu Pracy i stanowi dla przedsiębiorcy pomocy de minimis.
Więcej informacji:
krajowy fundusz szkoleniowy
informacje o naborze – kfs
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

Refundacja kosztów stanowiska pracy

Program: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły od 26.04.2021 do wyczerpania środków
Maksymalna wartość projektu: 6-krotne przeciętne wynagrodzenie brutto na jedno stanowisko – w 2021 r. jest to kwota 31 013,58 zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
• podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
• niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła;
• żłobek lub klub dziecięcy;
• osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy i zatrudnienie na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej, w szczególności:
• zakup środków trwałych,
• zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,
przy czym pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy i utrzymania przez ten okres stanowiska utworzonego w związku z przyznaną refundacją.
Uwaga:
Refundacja jest przyznawana wnioskodawcy, który zamierza wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy w zakładzie zlokalizowanym na terenie miasta Poznania lub powiatu poznańskiego. Wsparcie stanowi dla przedsiębiorcy pomocy de minimis.
Więcej informacji:
refundacja kosztów stanowiska pracy + informacje o naborze
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

Bon zatrudnieniowy

Program: Bon zatrudnieniowy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu, przy czym przyznanie bonu musi wynikać z ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy i być ujęte w indywidualnym planie działania.
Bon zatrudnieniowy może być przyznany zarejestrowanej osobie bezrobotnej w wieku do 30 roku życia, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres co najmniej 18 miesięcy.
Więcej informacji:
bon zatrudnieniowy
informacje o naborze
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy,
pok. 110,
telefon: 061 8345 645, 677

Refundacja składek ZUS

Program: Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w 2021 r. jest to kwota 8 400,00 zł;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: każdy pracodawca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
jednorazowa refundacja składek za każdego bezrobotnego przyjętego do pracy ze skierowania powiatowego urzędu pracy, dla którego wykonano profil pomocy oraz zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania, przy czym:
• pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
• po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
Więcej informacji:
refundacja składek zus
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

Świadczenie aktywizacyjne

Program: Świadczenie aktywizacyjne
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy osoby bezrobotnej będącej rodzicem powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, bądź opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.
Refundacji udziela się pracodawcy na okres 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę lub na 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia (minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od 01.01.2021 r. wynosi 2 800,00 zł).
Uwaga:
Pracodawca, stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej odpowiednio 6 lub 9 miesięcy.
Więcej informacji:
świadczenie aktywizacyjne
informacje o naborze – świadczenie aktywizacyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

Zatrudnienie bezrobotnego 50+

Program: Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków
Maksymalna wartość projektu: 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od 01.01.2021 r. wynosi 2 800,00 zł);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w wieku 50 lat i więcej skierowanego przez urząd pracy przez okres:
• 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 lat – 60 lat,
• 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.
Uwaga:
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania, tj.:
• przez okres 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat;
• przez okres 12 miesięcy w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat;
Więcej informacji:
zatrudnienie bezrobotnego 50+
informacje o naborze – zatrudnienie bezrobotnego 50+
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
pokój 110,
tel. 61 8345 677 lub 61 8345 645

Telepraca

Program: Grant na telepracę
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 6-krotnośc minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 12-krotność w przypadku opiekuna osoby niepełnosprawnej (minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od 01.01.2021 r. wynosi 2 800,00 zł);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
utworzenie stanowiska telepracy dla bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem bądź osobą zależną lub dla bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej
Uwaga:
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres:
• 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy;
• 18 miesięcy w wymiarze 1/2 etatu;
Więcej informacji:
telepraca + informacje o naborze
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
pokój 110,
tel. 61 8345 677 lub 61 8345 645

Prace interwencyjne

Program: Prace interwencyjne
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zatrudnienie bezrobotnego z dofinansowaniem obejmującym zwrot części kosztów poniesionych na:
• wynagrodzenia,
• nagrody,
• składki na ubezpieczenia społeczne.
Dofinansowanie może być wypłacane:
• przez okres 6 miesięcy – w wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne, tj. 1 491,90 zł za każdego zatrudnionego bezrobotnego;
• przez okres 12 miesięcy – jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione co drugi miesiąc, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne, tj. 4 242,00 zł za każdego bezrobotnego;
Uwaga:
• Bezrobotni powyżej 50 roku życia mogą korzystać z prac interwencyjnych w wydłużonym okresie, tj. przez 24 miesiące (lub 48 miesięcy, gdy refundacja następuje za co drugi miesiąc);
• Pracodawca po zakończeniu okresu refundacji jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez wskazany w umowie okres – w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy jest to okres 3 miesięcy, natomiast w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy jest to okres 6 miesięcy;
Więcej informacji:
prace interwencyjne
informacje o naborze – prace interwencyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

Wyposażenie stanowiska pracy

Program: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy (przeciętne wynagrodzenie wg danych za III kwartał 2020 r. wynosi 5 168,93 zł);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
pracodawca, który:
• prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy w zakładzie zlokalizowanym na terenie powiatu poznańskiego,
• przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, obejmujący udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym.
Więcej informacji:
wyposażenie stanowiska pracy + informacje o naborze
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
stanowisko ds. przedsiębiorczości
pok. 16
tel. 61 8345-684, 61 8345-702, 61 8345-704

Przystosowanie stanowiska pracy

Program: Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy (przeciętne wynagrodzenie wg danych za III kwartał 2020 r. wynosi 5 168,93 zł);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:
• adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
• adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
• zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
• rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej,
przy czym zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
• bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;
• pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, ale tylko w stosunku do tych osób których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy;
Uwaga:
Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy
Więcej informacji:
przystosowanie stanowiska pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

Szkolenie os. niepełnosprawnej

Program: Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jedna osobę (przeciętne wynagrodzenie wg danych za III kwartał 2020 r. wynosi 5 168,93 zł);
Poziom dofinansowania:
• do 70% w przypadku MŚP
• do 60% w przypadku dużych przedsiębiorców
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
pracodawca, który:
• prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy w zakładzie zlokalizowanym na terenie powiatu poznańskiego,
• nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
• przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne może zorganizować dla nich szkolenie, a poniesione przez niego koszty tego szkolenia mogą zostać zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych., w szczególności:
• wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie;
• wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
• koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
• koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
• koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
• koszty usług doradczych;
• koszty obsługi administracyjno-biurowej;
• koszty wynajmu pomieszczeń;
• koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia;
• koszty materiałów szkoleniowych.
Uwaga:
W ramach refundacji pracodawca może także pokryć koszty zatrudnienia pracownika w okresie jego uczestnictwa w szkoleniu.
Więcej informacji:
szkolenie pracownika niepełnosprawnego
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

Pracownik pomagający os. niepełnosprawnej

Program: Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
Uwaga:
Wysokość zwrotu ustala się dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym przez liczbę godzin pracy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu
i mnożąc uzyskany wynik przez kwotę najniższego wynagrodzenia. Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
Więcej informacji:
zatrudnienie osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

BHP

Program: Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
Instytucja udzielająca wsparcia: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Termin przyjmowania wniosków: 01.06.20201 do 30.06.2021
Poziom dofinansowania:

Rodzaj przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania Maksymalna kwota dofinansowania dla działań
doradczych inwestycyjnych doradczo-inwestycyjnych
Mikro 90% 1 000,00 139 000,00 140 000,00
Małe 80% 1 000,00 209 000,00 210 000,00
Średnie 60% 1 000,00 339 000,00 340 000,00
Duże 20% 1 000,00 499 000,00 500 000,00

Minimalna wartość dofinansowania: 5 000,00 zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
• nie zalega z opłacaniem podatków;
• nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
projekty, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy, w szczególności mieszczące się w następujących obszarach technicznych:
• bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
• urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
• oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
• ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
• urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
• sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
• środki ochrony indywidualnej.
Projekt zgłoszony do Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:
• mikroklimatu (gorący lub zimny);
• czynników chemicznych i pyłów;
• czynników biologicznych;
• czynników mechanicznych;
• czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
• hałasu;
• ogólnych i miejscowych drgań;
• niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
• promieniowania jonizującego;
• promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
• pola elektromagnetycznego;
• obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.
Uwaga:
Planowany termin realizacji Projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.
Więcej informacji:
informacje o naborze – BHP
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
konkurs@zus.pl